Hur ska Ryss­land lyc­kas und­vi­ka sista plat­sen?

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - MAR­CUS LEIFBY mar­[email protected]­ton­bla­det.se mar­cus [email protected] af­ton­bla­det se

nn När jag förs­ta gång­en tit­ta­de in i grupp A kän­de jag ba­ra en stor olust, men ef­ter att ha fun­de­rat en sväng och tit­tar igen med ny­fik­na ögon så kän­ner jag en stor und­ran.

Käns­lan ”jag ska in­te se en en­da mi­nut av nå­gon match” har bytts ut mot ”jag ska in­te mis­sa en en­da mi­nut av nå­gon match”. Ef­ter lott­ning­en var det många som di­rekt miss­tänk­te att det he­la va­rit rig­gat, att hem­ma­na­tio­nen Ryss­land fått en dröm­lott­ning, men med tan­ke på vad Ryss­land har vi­sat upp de se­nas­te åren så und­rar jag hur i all sin dar de ska ta sig vi­da­re här­i­från ut­an yt­ter­li­ga­re hjälp, ja, jag und­rar rentav om de lyc­kas und­vi­ka sistap­lat­sen.

Egyp­ten som lag är li­ka kom­pakt som en sar­ko­fag. Un­der led­ning av den ar­gen­tins­ke trä­na­ren, den till ytan så kär­ve Héctor Cúper (ni minns ho­nom från In­ter) har ”Fa­ra­o­ner­na” ba­ra släppt in fler än ett mål en en­da gång på 30 mat­cher. Bak­åt har de Es­sam El-ha­da- ry, den är­ra­de mål­vakts­käm­pen som fyll­de 45 år i ja­nu­a­ri.ari. Han är allt­så ”45 och ett halvt” när han spe­lar VM i som­mar­mar och blir då Vm-histo­ri­ens älds­te spe­la­re. För att Egyp­tenn ska gå vi­da­re så mås­te Mo­ha­med Salah gå vi­da­re. Kan han kon­ser­ve­ra sin su­per­form blir Egyp­ten vasst. Och kon­ser-er­ve­rar han sin su­per­form vin­ner han skyt­te­li­gan i VM på åt­ta­åt­ta mål.

Grup­pens fa­vo­rit mås­te än­då va­ra Uru­gu­ay, det­ta fan­tas-ntas­tis­ka lil­la fot­bolls­land som trots en be­folk­nings­mängd påå yn-yn­ka 3,3 mil­jo­ner män­ni­skor har vun­nit VM dub­belt så mång­a­ånga gång­er som Frank­ri­ke, Eng­land och Spa­ni­en, för att ta tre­re ex­em­pel. Till VM kom­mer de med värl­dens kanske bäs­taa an­falls­duo. Vi har Berg och To­i­vo­nen. Uru­gu­ay mönst­rar Suá­rez och Ca­va­ni. Vi käm­par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.