”DEN MEST PRO­FES­SIO­NEL­LA SPE­LA­RE JAG TRÄF­FAT”

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

PO­LEN n Ing­en spe­la­re ös­te in fler mål i kva­let. Kan Ro­bert Le­wan­dowski le­ve­re­ra även i VM?

– Han är värl­dens bäs­ta an­fal­la­re, sä­ger Po­lens för­bunds­kap­ten Adam Na­wal­ka.

Det är 32 år se­dan Po­len tog sig vi­da­re från ett Vm-grupp­spel till slut­spe­let. 2018 har de emel­ler­tid go­da chan­ser ef­ter att ha lot­tats i en lu­rig, men än­då re­la­tivt gynn­sam grupp med Colom­bia, Ja­pan och Se­ne­gal.

– När Po­len spe­la­de i VM 2002 såg jag al­la mat­cher i sko­lan, minns jag. Men vi var in­te så bra då. Nu har vi duk­ti­ga spe­la­re och ett väl­digt bra lag, sä­ger Ro­bert Le­wan­dowski. Lan­det för­fo­gar näm­li­gen se­dan un­ge­fär fem år till­ba­ka över ett av Eu­ro­pas star­kas­te lands­lagskol­lek­tiv. Mitt­bac­ken Ka­mil Glik (Mo­naco), yt­ter­bac­ken Lu­kasz Piszczek (Dort­mund) samt mitt­fäl­tar­na Gr­ze­gorz Krychowi­ak (West Brom), Pi­otr Zi­e­lin­ski (Na­po­li) och Ka­rol Linetty (Sampdo­ria) hål­ler samt­li­ga hög klass. – Vår po­ten­ti­al är hög, men det finns ock­så många sa­ker som vi kan för­bätt­ra, me­nar

Le­wan­dowski.

Ett up­pen­bart pro­blem är för­stås att Po­len of­ta be­skrivs som ett en­manslag, och att lands­la­get li­dit svårt när an­falls­stjär­nan in­te levt upp till för­vänt­ning­ar­na. Sär­skilt som Po­lens and­ra for­wards­pro­fil, Ar­ka­di­usz Mi­lik, kom­mer från en svag sä­song.

Bay­ern-stjär­nan har de se­nas­te åren dock in­te tyngts ner av för­vänt­ning­ar­na: i kval­spe­let till VM i Ryss­land dun­ka­de cen­tern in he­la 16 full­träf­far.

Le­wan­dowski har styr­kan, snabb­he­ten, spel­för­stå­el­sen och en in­stink­tiv av­sluts­fot. Ge­ne­rellt sett be­trak­tas han som värl­dens mest kom­plet­ta, renod­la­de an­fal­la­re.

– Han är den mest pro­fes­sio­nel­la spe­la­ren jag träf­fat, me­nar Pep Gu­ra­di­o­la.

Så vad tror Le­wan­dowski om Po­lens chan­ser i som­mar?

– För­vänt­ning­ar­na hem­ma i Po­len är enor­ma. Men för oss hand­lar allt om att lyc­kas i den förs­ta mat­chen mot Se­ne­gal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.