HOP­PAS PÅ NYTT VULKANUTBROTT Kris-

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

IS­LAND n De var EM:S popland för två år se­dan, bå­de på pla­nen och på läk­ta­ren.

I Ryss­land hop­pas Is­land på en ny fot­bolls­fest.

Att Is­land ens gick till EM för två år se­dan var en skräll. Väl där gjor­de Lars La­ger­bäcks man­nar nå­got än­nu stör­re, slog ut Eng­land och gick till kvarts­fi­nal.

Än­då var det ingen­ting mot vad som skul­le kom­ma. VM 2018, med Is­land. – Det trod­de jag ald­rig att jag skul­le få upp­le­va un­der min livs­tid, sä­ger

tinn Hal­lur Jóns­son.

Men än­då har Vm-fe­bern in­te rik­tigt nått Is­land. Sup­port­rar­na där har stött på sam­ma pro­blem som de svens­ka.

– Det är en hajp här, men över­ras­kan­de låg. Jag ha­de för­vän­tat mig att det skul­le va­ra helt ga­let nu. Vi blir sä­kert 3 000–4 000 sup­port­rar mot Ar­gen­ti­na i pre­miä­ren, men många har haft pro­ble­mem med re­sor­na, och fram­för allt ho­tell­pri­ser­na där re­dan bo­ka­de ho­tell plöts­ligt gått upp med 500 pro­cent. Många har bli­vit för­ban­na­de, och ski­tit helt i att åka i stäl­let. Pri­ser­na ökar över allt när det är mäs­ter­skap, så ha­de det bli­vit på Is­land och i Sve­ri­ge ock­så. Men det har va­rit ex­tremt i Ryss­land. Vi kun­de ha sålt fler bil­jet­ter an­nars. Blir det nå­gon ny ”Vul­ka­nen”?

– Det är svårt att top­pa, jag vet att vår trum­mis har fun­de­rat. Men ”Vul­ka­nen” blir svår att slå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.