”VI HAR EN BRIL­JANT GE­NE­RA­TION AV SPE­LA­RE, MEN DE MÅS­TE FÖR­STÅ ATT VI IN­TE KAN LE­VA PÅ GAM­LA ME­RI­TER”

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - Hen­rik Lund­gren

Ef­ter år av in­ter­na stri­dig­he­ter och sva­ga re­sul­tat ver­kar Kro­a­ti­en ha hit­tat rätt.

Zlat­ko Da­lic har fått ord­ning på stjär­nor­na och för­bun­det.

– Han är fe­no­me­nal, sä­ger Lu­ka Modric.

Det stod 2–1 och Kro­a­ti­en var med storm­steg på väg mot avan­ce­mang som grupp­seg­ra­re i EM 2016.

Då bör­ja­de ben­ga­ler­na reg­na in på pla­nen, från de kro­a­tis­ka sek­tio­ner­na. Och som en följd av det, in­ter­na slags­mål mel­lan oli­ka frak­tio­ner av kro­a­tis­ka sup­port­rar.

Mat­chen av­bröts, och när den väl sat­te igång igen kvit­te­ra­de Tjec­ki­en.

– Det kanske är bätt­re att vi in­te spe­lar alls. Kanske är det det bäs­ta vi kan gö­ra om så­na här sa­ker ska ske var­je gång vi spe­lar, sa en ra­san­de Ivan Pe­ri­sic.

Kro­a­ti­en lyc­ka­des än­då ta sig vi­da­re från grup­pen, men pro­ble­met kvar­stod. In­ci­den­ten på läk­tar­na i St Eti­en­ne var ba­ra en av många, som gjort att Kro­a­ti­ens lands­lag på grund av be­straff­ning­ar från Uefa de se­nas­te åren i prin­cip spe­lat fler mat­cher ut­an än med hem­ma­publik.

Bak­grun­den är bå­de en­kel och kom­pli­ce­rad att för­kla­ra. Men fak­ta är att Kro­a­ti­en se­dan bron­set i Vm-de­bu­ten 1998 in­te va­rit i när­he­ten av att nå sam­ma re­sul­tat igen. Trots att ex­em­pel­vis årets Vm-lag hål­ler väl så hög klass som na­tio­nal­hjäl­tar­na från 1998. Det kro­a­tis­ka fot­bolls­för­bun­det får skul­den för det­ta, och fram­för allt någ­ra av de högst upp­sat­ta le­dar­na. Zdrav­ko Ma­mic var för­bun­dets vice­pre­si­dent, trots att han åta­lats för att ha för­snil­lat mäng­der av mil­jo­ner från Di­na­mo Zagreb. Och för­bun­dets vd, Da­mir Vra­ba­no­vic, åta­la­des för med­hjälp i sam­ma här­va.

Ma­mic val­de att av­gå kort ef­ter Em-brå­ket, men pro­ble­men har fort­satt, där tu­sen­tals sup­port­rar helt en­kelt över­gi­vit lands­la­get ef­ter al­la an­kla­gel­ser om kor­rup­tion, och för all del, läk­tar­pro­ble­men. Spe­lar­na har an­kla­gats för att in­te ha hjär­ta för sitt lands­lag och re­sul­ta­ten i en stor del av Vm-kva­let gjor­de ing­et för att mot­be­vi­sa det.

Till slut gick det in­te läng­re. Ef­ter 1–1 mot Finland i hös­tas fick för­bunds­kap­te­nen An­te Ca­cic spar­ken och Zlat­ko Da­lic tog över. Och plöts­ligt fun­ka­de allt. Se­gern mot Ukrai­na be­tyd­de playoff, och väl där kör­des Gre­kland över.

An­vän­der hår­da ny­por

De in­ter­na stri­der­na ut­an­för pla­nen är dock in­te över. När för­bun­dets pre­si­dent, den gam­le VM­skyt­te­kung­en från 1998, Da­vor Su­ker, val­des om i vint­ras kom det pro­tes­ter och krav på ny­val från and­ra frak­tio­ner. Men sports­ligt ver­kar Da­lic fått full ord­ning på sitt lag. Nu hop­pas lands­la­get att VM ska bli fritt från ord­nings­stör­ning­ar, och fullt av fram­gång. Da­lic an­vän­der hår­da ny­por, och är in­te rädd för att kri­ti­se­ra ens de störs­ta stjär­nor­na när det går emot. Som vid den över­ras­kan­de för­lus­ten i trä­nings­mat­chen mot Pe­ru i mars.

– Jag mås­te sä­ga vad som är bra och vad som in­te är det. Kro­a­ti­en har in­te haft nå­gon stor fram­gång se­dan VM 1998, och med den kva­li­té vi har på vå­ra spe­la­re så bor­de vi ha haft det. Vi har en bril­jant ge­ne­ra­tion av spe­la­re, men de mås­te för­stå att vi in­te kan le­va på gam­la me­ri­ter. Vi har VM fram­för oss, och det är där vi ska va­ra bäst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.