Psy­kiskt sju­ka för­lo­rar mö­tes­plats i Ang­e­red

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Li­na Isaks­son

Den öpp­na träff­punk­ten på Gun­na­reds gård för per­so­ner med psy­kisk ohäl­sa stäng­er. An­led­nin- gen är spar­krav och att verk­sam­he­ten vill sat­sa på barn- och ung­doms­verk­sam­he­ten.

Nu stäng­er den öpp­na träff­punk­ten på Gun­na­reds gård för per­so­ner med psy­kisk ohäl­sa. An­led­ning­en är spar­krav och att verk­sam­he­ten vill sat­sa på barn- och ung­doms­verk­sam­he­ten.

ANG­E­RED

Ak­ti­vi­tets­hu­set Gun­na­reds gård har länge va­rit en plats för per­so­ner med psy­kisk ohäl­sa som sö­ker stöd och väg­led­ning till ar­be­te, prak­tik el­ler stu­di­er. El­ler för dem som ba­ra vill träf­fas och fi­ka. Nu stäng­er verk­sam­he­ten för de öpp­na träf­far­na.

– Vi som ar­be­tar med Gun­na­reds gård har un­der de se­nas­te åren sett ett be­hov av att för­änd­ra verk­sam­he­ten. Or­sa­ken är att nya del­ta­ga­re har mins­kat. Mest fram­gångs­rikt har vårt ar­be­te med unga-vux­na-grup­pen va­rit, sä­ger Per-An­ders Ols­son, en­hets­chef, Gö­te­borgs stads ak­ti­vi­tets­hus.

På grund av be­spa­ring­ar i stads­dels­för­valt­ning­en för­svin- ner per­so­nal från Gun­na­reds gård. För att kun­na fort­sät­ta att sat­sa på ar­be­tet med unga vux­na har man där­för valt att flyt­ta de öpp­na träf­far­na till Mö­tes­plats Löv­gär­det.

– Vi gör en upp­del­ning för att vi ska kun­na fort­sät­ta ar­be­tet med unga vux­na med psy­kis­ka funk­tions­ned­sätt­ning­ar trots att vi in­te får ha kvar per­so­na­len, sä­ger PerAn­ders Ols­son.

An­ne­lie Karls­son är en av dem som upp­rörs av flyt­ten.

– Många har gått här se- dan 1990-ta­let. Nu skyff­las de ut för att de in­te vill en­ga­ge­ra sig i ak­ti­vi­te­ter. Det är full­stän­digt ba­rockt, sä­ger hon.

Per- An­ders Ols­son har för­stå­el­se för att det blir en stor för­änd­ring för vis­sa.

– Vi för­sö­ker hjäl­pa al­la på bäs­ta sätt och slus­sar dem vi­da­re till Löv­gär­det. De som job­bar där är jät­te­duk­ti­ga och har lång er­fa­ren­het. Al­ter­na­ti­vet att sä­ga stopp till unga per­so­ner med psy­kisk ohäl­sa vo­re in­te hel­ler bra, sä­ger han.

FOTO: LISA SUNDBERG

FÖRÄNDRAS. Verk­sam­he­ten för öpp­na so­ci­a­la träf­far på Gun­na­reds gård flyt­tar till Mö­tes­plats Löv­gär­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.