ELE­VER­NAS SVÅ­RA VAL: VIL­KEN SKOLMAT ÄR BÄST?

Tacos, spe­natsop­pa, pann­ka­kor el­ler kött­bul­lar. När ele­ver­na på Lång­mos­se­sko­lan i Gårdsten går till val­lo­ka­len är det in­te par­ti­er de rös­tar på ut­an maträt­ter.

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Li­na Isaks­son li­na.isaks­son@go­te­borg­di­rekt.se

ANG­E­RED

– Det kän­des som det rik­ti­ga va­let. De ha­de må­lat kar­tong­er i grön färg och sen skul­le man gå bakom dem och skri­va vil­ken mat man rös­ta­de på, sä­ger Eri­ka Rusa­ke i 3A.

Det har va­rit myc­ket prat om po­li­tik och val un­der hös­ten så­väl i som ut­an­för sko­lan. För att ele­ver­na på Lång­mos­se­sko­lan i Gårdsten ska kän­na sig del­ak­ti­ga och få en för­stå­el­se för hur röst­ning­en till riks­da­gen, re­gi­o­nen och kom­mu­nen går till, har sko­lan an­ord­nat ett val.

Al­la ele­ver - från för­sko­le­klass till tre­an - är röst­be­rät­ti­ga­de. Ett klass­rum har för­vand­lats till val­lo­kal och bäs­ta skol­ma­ten ska rös­tas fram. He­la el­va al­ter­na­tiv har ele­ver­na att väl­ja mel­lan. Men att väl­ja är in­te all­tid så lätt.

– Det var svårt att ba­ra väl­ja en en­da rätt, sä­ger Key­lah Nam­ro Jal­low i 3C.

Spe­natsop­pan pop­pis

Bland fy­ra tje­jer har spe­natsop­pa fått två rös­ter. Att den lig­ger bra till som vin­na­re är de för­sik­ti­ga med att tro.

– De som rös­ta­de tror nog att den ma­ten man själv rös­ta­de på kom­mer vin­na, sä­ger Eri­ka Rusa­ke.

Vad har ni lärt er från skol­va­let?

– Att man ska vå­ga rös­ta på det par­ti­et som man tyck- er är bra och om man rös­tar kan man in­te ham­na i fäng­el­se, sä­ger Eri­ka Rusa­ke.

– Det är ing­en an­nan som ska väl­ja åt en, ut­an man får be­stäm­ma själv på vil­ket par­ti man rös­tar, sä­ger Mi­wan Fa­raj i 3C.

– Jag har lärt mig att man mås­te va­ra minst 18 år för att rös­ta, sä­ger Ne­ri­man Ha­di i 3C.

Val­re­sul­tat

När al­la rös­ter­na var räk­na­de kun­de ele­ver­na kon­sta­te­ra att pann­ka­kor vann med he­la 94 rös­ter. På and­ra och tred­je plats kom tacos och spa­get­ti och kött­färs­sås med 68 re­spek­ti­ve 50 rös­ter. För att upp­märk­sam­ma vin­nar­rät­ten kom­mer sko­lan bju­da på nå­got ex­tra gott.

BESTÄMDA ÅSIK­TER. Ne­ri­man Ha­di, Mi­wan Fa­raj och Key­lah Nam­ro Jal­low i 3C rös­tar om vil­ken matträtt som är go­dast i sko­lan.

FOTO: LOU­I­SE BERGLIND

SKOL­VAL. Eri­ka Rusa­ke i 3A, rös­tar om vil­ken matträtt som är bäst i sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.