Kon­sert för ele­ver i Gam­lesta­den

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

En kväll i sep­tem­ber fyll­des Gam­lesta­dens med­bor­gar­hus av mu­sik. Det var Gärd­sås­sko­lan i sam­ar­be­te med Gam­lestads­sko­lan som ar­ran­ge­ra­de kon­ser­ten. Mu­si­ker från Chi­le var för till­fäl­let på tur­né ge­nom Eu­ro­pa och bjöds in av mu­siklä­ra­ren Gabri­el Agui­le­ra på bå­de kon­sert och mas­ter­class för un­ge­fär 140 ele­ver från hög­sta­di­et. – Ef­ter kon­ser­ten sa ele­ver­na att det­ta var en helt an­norlun­da sorts mu­sik, väl­digt olik all DJ- mu­sik som de of­ta lyss­nar på. De tyck­te det var kul att lyss­na på nå­got de ald­rig hört för­ut. Det var även spän­nan­de att få stäl­la frå­gor ef­teråt och pra­ta med mu­si­ker­na, sä­ger Step­han Andre­as­son, grund­skol­lä­ra­re.

Näs­ta ut­ma­ning för sko­lor­na är att ska­pa ett helt mu­sik­pro­gram med oli­ka ty­per av mu­sik.

Det­ta va ju än­då en stor del av vårt dag­li­ga nä­ringsin­tag i näs­tan 3 år. Vi drack sä­kert 3 000 kop­par kaf­fe där. Lä­sa­re sko­jar om att Mc­Do­nalds på Ang­e­reds torg stäng­er för gott.

FOTO: GABRI­EL AGUI­LE­RA

KON­SERT. Mau­ri­cio Na­der (el­ba­sist) och Tomás Di­az (stick­bass spe­la­re)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.