Vå­ga­de in­te be om hjälp – kis­sa­de på sig

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

En per­son på ett kort­tids­bo­en­de för de­men­ta i Öst­ra Gö­te­borg kis­sa­de hell­re på sig än kal­la­de på hjälp för att få sin blö­ja ut­bytt. An­led­ning­en var att pa­ti­en­ten in­te vå­ga­de till­kal­la per­so­nal ef­ter att ti­di­ga­re ha bli­vit il­la be­mött och ut­skälld när hen bett om hjälp. En­ligt en lex Sa­rah-an­mä­lan har and­ra bru­ka­re på bo­en­det ock­så ne­kats hjälp med bland an­nat to­a­lett­be­sök.

Kom­mu­nens ut­red­ning har kon­sta­te­rat att bris­ter­na i per­so­na­lens be­mö­tan­de på­gått un­der en läng­re tid. Kränk­ning­ar­na på bo­en­det be­döms va­ra all­var­li­ga miss­för­hål­lan­den, och har lett till bå­de fy­sis­ka och psy­kis­ka men.

FOTO: BO­STADS­BO­LA­GET

ÅTERVINN. Ran­ne­ber­gen har fått ny konst och en åter­vin­nings­cen­tral.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.