Fint hus för skräp i Ran­ne­ber­gen

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

Ran­ne­ber­gen har fått ny konst och en åter­vin­nings­cen­tral i sam­ma bygg­nad. Fjäll­tip­pen, som cen­tra­len kal­las, in­vig­des i sep­tem­ber och bygg­na­den pryds med konst­ver­ket ” Thin­king thin­king dot dot dot” av konst­nä­ren Ilar Ka­ri­lam­pi.

– Per­so­na­len i om­rå­det kom med idén att ska­pa en all­de­les egen åter­vin­nings­cen­tral åt hy­res­gäs­ter­na. På det vi­set slip­per man hy­ra bil för att bli av med stör­re av­fall el­ler så­dant som är mil­jö­far­ligt. Sam­ti­digt er­bju­der vi ock­så en åter­bruks­hör­na för dem som har sa­ker som nå­gon an­nan kan få gläd­je av, sä­ger Claes Dah­lin, för­val­ta­re på Bo­stads­bo­la­get i Ran­ne­ber­gen.

Till en bör­jan kom­mer åter­vin­nings­cen­tra­len Fjäll­tip­pen va­ra öp­pen och be­man­nad en tis­dag i må­na­den, men så små­ning­om kom­mer hy­res­gäs­ter­na kun­na få en tids­styrd nyc­kel till ut­rym­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.