Kom­mu­nen ger­för­sam­ling­en bi­drag

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER - Li­na Pers­son li­na.pers­son@go­te­borg­di­rekt.se

Kom­mu­nen har an­svar för al­la män­ni­skor som be­fin­ner sig in­om kom­mu­nens grän­ser. Nu in­går so­ci­al re­surs­nämnd ett idébu­ret of­fent­ligt part­ner­skap, IOP, med Berg­sjöns för­sam­ling. För­sam­ling­en får 800 000 kro­nor för att hjäl­pa just pap­pers­lö­sa.

BERGSJÖN

– Det är en an­stän­dig­hets­frå­ga, sä­ger Ma­ri­na Jo­hans­son (S), ord­fö­ran­de i so­ci­al re­surs­nämnd. Det är ett be- grän­sat stöd som kom­mu­nen kan ge, men ge­nom ett IOP kan vi se till att de får det dräg­ligt.

Oli­ka dom­slut har de­fi­ni­e­rat var grän­sen ska gå när det gäl­ler kom­mu­ner­nas an­svar för män­ni­skor som en­ligt la­gen in­te har rätt att be­fin­na sig i Sve­ri­ge.

– Vi som kom­mun har an­svar att av­hjäl­pa akut nödsi­tu­a­tion, sä­ger Ma­ri­na Jo­hans­son. Vi har ju haft pap­pers­lö­sa länge, men an­ta­let män­ni­skor som ham­nar i den här si­tu­a­tio­nen har ökat nå-

got ef­ter den se­nas­te flyk­ting­vå­gen.

Men det är en käns­la. Hur många män­ni­skor som le­ver pap­pers­lö­sa i Gö­te­borg idag vet ing­en. Det är svårt att räk­na dem som har gått un­der jor­den.

I kom­mun­full­mäk­ti­ges bud­get har so­ci­al re­surs­nämnd fått an­svar och me­del för att hjäl­pa barn och vux­na som le­ver som pap­pers­lö­sa el­ler som har fått av­slag på asy­lan­sö­kan och be­fin­ner sig i över­kla­gan­de­pro­ces­sen.

Att nämnden in­går IOP med Berg­sjöns för­sam­ling in­te kons­tigt. De har sam­ar­be­tat förr kring just pap­pers­lö­sa i Gö­te­borg.

– Berg­sjöns för­sam­ling har ett brett kon­takt­nät där de in­vol­ve­rar oli­ka or­ga­ni­sa­tio­ner som kan hjäl­pa. Vi kan in­te lö­sa allt men vi kan kanske hjäl­pa med mat för da­gen till ex­em­pel. Det är fram­för allt bar­nen vi tänker på, sä­ger Ma­ri­na Jo­hans­son.

Ge­nom det idébur­na of­fent­li­ga part­ner­ska­pet med Berg­sjöns för­sam­ling, som fi­nan­sie­ras med me­del öron- märk­ta för mål­grup­per­na EU- med­bor­ga­re och pap­pers­lö­sa, ska pap­pers­lö­sa får hjälp med be­hov som mat, hy­gi­en­ar­tik­lar och klä­der. De ska ock­så få möj­lig­het till hjälp av bland an­nat tand­lä­ka­re, psy­ko­lo­ger och ju­ris­ter.

En­ligt Ma­ri­na Jo­hans­son är det en bred po­li­tisk över­ens­kom­mel­se i den här frå­gan.

– Nu sit­ter in­te Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i nämnden, men vi som sit­ter i nämnden är eni­ga.

PRESSFOTO

PO­LI­TI­KER. Ma­ri­na Jo­hans­son (S), ord­fö­ran­de i so­ci­al re­surs­nämnd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.