Gö­te­borgs­fors­ka­re: Så slip­per du all­var­lig stro­ke

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORG - Gabri­el Tju­lan­der

Att pro­me­ne­ra en halv­tim­me om da­gen mins­kar ris­ken för att drab­bas av en all­var­lig stro­ke. Det visar ny forsk­ning där fle­ra hund­ra stroke­pa­ti­en­ter på Sahl­grens­ka del­ta­git.

Un­der åren 2014 till 2016 har 925 pa­ti­en­ter som vår­dats på Sahl­grens­ka för stro­ke del­ta­git i en stu­die.

Pa­ti­en­ter­na fick upp­ge hur ak­ti­va de va­rit in­nan de drab­ba­des av stro­ke. Om de äg­nat sig åt lät­ta­re fy­sisk ak­ti­vi­tet så som att pro­me­ne­ra fy­ra tim­mar el­ler mer i vec­kan el­ler mått­lig fy­sisk ak­ti­vi­tet, löp­ning, sim­ning el­ler lik­nan­de, två till tre gång­er per vec­ka.

Re­sul­ta­tet vi­sa­de att de som pro­me­ne­rar fy­ra tim­mar i vec­kan lö­per hälf­ten så stor risk för att en stro­ke blir all­var­lig jäm­fört med dem som är fy­siskt in­ak­ti­va.

– Det räc­ker med pro­me­nad en dryg halv­tim­me var­je dag, el­ler två kvar­tar om da­gen, för att per­so­ner i stu­di­en ska ham­na på den läg­re ris­kni­vån för all­var­lig stro­ke, sä­ger Kat­ha­ri­na Sti­brant Sun­ner­ha­gen, pro­fes­sor i re­ha­bi­li­te­rings­me­di­cin vid Sahl­grens­ka aka­de­min.

Det finns dock and­ra fak­to­rer som spe­lar in i huruvi­da en stro­ke blir mer el­ler mind­re all­var­lig som ex­em­pel­vis ål­der, kön, di­a­be­tes och rök­ning.

Men i den här stu­di­en finns det ur ett ve­ten­skap­ligt per­spek­tiv en svag­het.

– Att del­ta­gar­na rap­por­te­rat sin egen fy­sis­ka ak­ti­vi­tet. De­ras min­ne kan ha på­ver­kats av att de fått stro­ke, sär­skilt hos dem som fick all­var­lig stro­ke, sä­ger Kat­ha­ri­na Sti­brant Sun­ner­ha­gen.

År 2016 drab­ba­des cir­ka 26 500 per­so­ner i Sve­ri­ge. Sjuk­do­men är en av de van­li­gas­te or­sa­ker­na till be­stå­en­de kropps­li­ga funk­tions­ned­sätt­ning­ar.

FOTO: MOSTPHOTOS

FORSK­NING. Att pro­me­ne­ra mins­kar ris­ken för all­var­lig stro­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.