· FA­CE­BOOK

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - TYCK OM! -

En an­ty­dan om vad som kom­ma skall, om pro­jek­tet tillåts fort­sät­ta.

De har ju så många gång­er po­äng­te­rat att bud­ge­ten ska hål­la. Rent ljug. Inga tids­ra­mar lär ju hål­la hel­ler. Se ba­ra på de pro­jekt som re­dan är i gång, typ Va­sabron och hamn­ka­na­len vid råd­hu­set.

Byg­get av den förs­ta tun­nel­sek­tio­nen till Ma­ri­e­holms­tun­neln fick av­bry­tas och skju­tas upp tre må­na­der pga att det var för stort inläc­kage av vat­ten i doc­kan. Un­der de tre må­na­der­na tog man fram en bätt­re tät­nings­me­tod. Just nu hål­ler man på att sän­ka det sista av de tre tun­nel­sek­tio­ner­na. Vad jag vet så lig­ger man i fas med sche­mat nu i Ma­ri­e­holms­pro­jek­tet. Så det ver­kar fin­nas möj­lig­he­ter att pri­o­ri­te­ra om ar­be­te­na in­om så­här sto­ra bygg­pro­jekt.

Pro­ble­met är in­te nu, sex må­na­der en­kel­rikt­ning får räc­ka, ut­an i fram­ti­den. Då Väst­länks-ent­re­pre­nö­rer­na in­te hin­ner fär­digt i den tids­luc­kan som finns nu, så mås­te de pla­ne­ra in en ny av­stäng­ning av nor­ra rö­ret nå­gon gång i fram­ti­den för att Väst­län­ken skall kun­na byg­gas. Det är in­te ro­ligt med en av­stäng­ning till. Men ovan­ligt bra sam­ord­nat med al­la jobb so far.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.