NU VAKAR BAR­NET ÖVER HAMMARKULLEN

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 -

Sa­fet Ma­kas för­lo­ra­de tra­giskt sin fa­milj för­ra året då hans fru tog li­vet av de­ras tre barn in­nan hon tog sitt eget liv i fa­mil­jens bo­stad i Gårdsten. Fa­mil­jen ha­de skul­der, vil­ket frun ha­de dolt för Sa­fet Ma­kas.

Ef­ter att SVT:s Upp­drag gransk­ning upp­märk­sam­mat Sa­fet Ma­kas öde i för­ra vec­kan star­ta­de två pri­vat­per­so­ner en in­sam­ling för att hjäl­pa ho­nom att be­ta­la av skul­der­na. När in­sam­ling­en av­slu­ta­des i sön­dags ha­de 517 212 kro­nor sam­lats in, en­ligt GP.

– Ing­et kan ge mig mi­na barn till­ba­ka och jag kan in­te kän­na myc­ket gläd­je just nu, men det­ta be­ty­der myc­ket för att gö­ra min var­dag lät­ta­re, sä­ger Sa­fet Ma­kas till tid­ning­en.

BESKYDDAREN. Konst­nä­ren ”Sen­se” har gjort Ham­mar­kul­lens ar­ton­de mu­ral­mål­ning. Han kal­lar den ”La pro­tecto­ra”, beskyddaren.

FO­TO: SVT

SORG. Den 20 ju­li 2017 var Sa­fet Ma­kas på job­bet som vil­ken dag som helst. Sam­ti­digt tog hans fru li­vet av de­ras barn och sig själv i lä­gen­he­ten i Ang­e­red.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.