Rug­gigt p-hus har­fått liv tack va­re kons­ten

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER - Li­na Isaks­son li­na.isaks­son@go­te­borg­di­rekt.se

Från rug­gigt par­ke­rings­hus till liv­fullt gal­le­ri. Det är vi­sio­nen när tio kvinn­li­ga konst­nä­rer sät­ter färg på in­si­dan av p-hu­set på Drott­ning­ga­tan. ”Det blir ett Gug­gen­heim”, sä­ger ini­ti­a­tiv­ta­ga­ren.

CENT­RUM

För fjär­de året i rad fort­sät­ter konst­pro­jek­tet Ar­tMa­deT­his att för­gyl­la Gö­te­borgs ga­tu­mil­jö. I år är det par­ke­rings­hu­set Pe­ruk­ma­ka­ren på Drott­ning­ga­tan i cen­tra­la stan som ska li­vas upp av tio kvinn­li­ga konst­nä­rer.

– Idén var att gö­ra par­ke­rings­hu­set li­te fi­na­re, li­te trev­li­ga­re. Se till att den otryg­ga käns­lan och stäm­ning­en som ibland finns i par­ke­rings­hus för­svin­ner, sä­ger Ali Da­voodi, kre­a­tör och ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till konst­pro­jek­tet.

Av 398 an­sök­ning­ar val­des tio konst­nä­rer ut som får konst­när­lig fri­het att ut­fö­ra si­na verk på in­si­dan av ett av fas­tig­hets­bo­la­gets Va­sakro­nans par­ke­rings­hus.

Kons­ten kom­mer ta sig ut­tryck i bild, ljus och ljud.

– Det kom­mer in­te ba­ra va­ra mål­ning­ar i år. Ut­an kons­ten kom­mer även ta sig ut­tryck i bild, ljus och ljud. Må­let och vi­sio­nen är att gå ut­an­för vår kom­fort­zon, sä­ger Ali Da­voodi.

Grund­tan­ken med pro­jek­tet är att lyf­ta kvinn­li­ga konst­nä­rer och sam­ti­digt bi­dra till en stads­mil­jö där kons­ten blir till­gäng­lig för fler. När det gäl­ler det fem vå­ning­ar höga p-hu­set Pe­ruk­ma­ka­ren är tan­ken att för­vand­ling­en kom­mer att ta någ­ra år.

– Två konst­nä­rer kom­mer att ar­be­ta på var­je plan. Kons­ten kom­mer be­rö­ra folk som rör sig där och till och med få in folk från ga­tan. Det blir ett gal­le­ri, det blir ett Gug­gen­heim!, sä­ger Ali Da­voodi.

FO­TO: AR­TMA­DET­HIS

GATUKONST. Två konst­verk av El­len Al­ström och Lin­da Spå­man som re­dan finns att be­skå­da i Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.