KOM­MEN­TA­RER · VÄSTTRAFIK

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - TYCK OM! -

Bor­de va­ra gra­tis att åka. Över­fyll­da vag­nar och bus­sar. Rätt of­ta för­se­na­de.”

Ja gra­tis är bra. Men ing­et är gra­tis egent­li­gen.”

Så då­lig ser­vice som dom har bor­de vi få be­talt för att åka kom­mu­nalt. Oin­tel­li­gent kund­in­tres­se och dyrt att åka.”

Det kos­tar li­ka myc­ket att åka mel­lan Lång­e­drag och Ang­e­red, som det kos­tar att åka mel­lan Gö­tap­lat­sen och Va­land. Den här kri­ti­ken har fun­nits i många år, och än­då finns ing­en lös­ning på orätt­vi­san i pris­sätt­ning­en. Istäl­let ska det bli än­nu dy­ra­re att åka kor­ta sträc­kor i cent­rum. Nå­got som de­fi­ni­tivt le­der till att än­nu fler tar bi­len in­ne i stan. Tra­giskt att så många hu­vud­lö­sa be­slut på­ver­kar så­pass många män­ni­skor ne­ga­tivt, när det mot­sat­ta ha­de kun­nat ske. Var­för in­te re­klam­fi­nan­si­e­ra de­lar el­ler he­la kol­lek­tiv­tra­fi­ken, så att kost­na­den ha­de kun­nat mins­ka för re­se­nä­rer­na och än­nu fler ha­de kun­nat väl­ja bort bilå­kan­det i en stör­re om­fatt­ning.”

Klart man tar en snabb pro­me­nad mel­lan Gö­tap­lat­sen och Va­land vem vill kö­ra bil och par­ke­ra in­ne i cent­rum idag?”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.