Sa­los nya ut­ma­ning: En egen krogshow

Han har un­der­hål­lit sin publik som sång­a­re i the Ark. Va­rit Je­sus och trans­per­so­nen Hed­wig – allt på scen. Men med ”It ta­kes a fool to re­main sa­ne” är det som Ola Sa­lo Ola Sa­lo står på scen – i full prakt och glam.

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Kai Mar­tin ka­i­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se

PÅ SCEN. The Ark-sång­a­ren be­går sin show­de­but – nu släpps bil­jet­ter­na

När the Ark la­des ner 2011 öpp­na­des en bok med blan­ka si­dor för ban­dets grun­da­re och sång­a­re Ola Sa­lo. Han som hän­gi­vet skis­sat på ban­dets idéer och lå­tar se­dan star­ten 1991 i Rott­ne ut­an­för Väx­jö, va­rit för­grunds­fi­gur i det nya mil­len­ni­ets förs­ta era i Sve­ri­ge, fick nu sak­ta fyl­la si­da för si­da med nya ka­pi­tel.

Det har onek­li­gen gått bra för ho­nom. Re­dan un­der the Ark-ti­den ha­de han haft hu­vud­rol­len i Andrew Lloyd Web­bers och Tim Ri­ces ge­nom­brotts­mu­si­kal ”Je­sus Christ Su­pers­tar”, en mu­si­kal där han själv skri­vit det nya li­bret­tos på svens­ka.

Det har bli­vit so­loplat­tor, med­ver­kan i tv-pro­gram och jul­ga­lor. Men nu är det dags för Ola Sa­lo att ham­na i det de­fi­ni­ti­va strål­kas­tar­lju­set.

Med sho­wen ”It ta­kes a fool to re­main sa­ne” på Ron­do är det med hjälp av the Arks lå­tar mel­lan 2000 och fram till fi­na­len 2011 som ska kläs i ex­tra glit­ter och gla­mour. En ut­ma­ning han an­tar med gläd­je.

Ut­ma­nar möjligheterna

– Jag tyc­ker att he­la kar­tan för svenskt mu­sik­liv har ri­tats om. Li­ve­mu­si­ken och de platt­for­mar­na har om­vär­de­rats. Nu kan en up and coming stjärna som Dan­ny gö­ra en krogshow. Det ha­de ing­en va­rit i när­he­ten för 10, 15 år se­dan, me­nar Ola Sa­lo.

Se­dan tyc­ker jag att jag all­tid har ut­ma­nat möjligheterna på scen. Jag sö­ker ju upp plat­ser för att ska­pa och upp­le­va sa­ker med min li­veshow. Det här är ett steg i den rikt­ning­en. Jag tror dess­utom att folk har för­änd­rats i si­na va­nor när det gäl­ler kon­sum­tion av mu­sik. Fler och fler vill äta och lyss­na sam­ti­digt.

Nu ska fri­an­den och pop­mis­sio­nä­ren Ola Sa­lo ham­na i ett nytt sam­man­hang. Han som ta­lar fritt och in­ten­sivt im­pro­vi­se­rat ska nu plöts­ligt hål­la sig till ett ma­nus som Hen­rik Schyf­fert skri­ver.

– Jag har ju ald­rig job­bat med ma­nus ti­di­ga­re. Men å and­ra si­dan har jag hel­ler ald­rig gjort en show med den dra­ma­tur­gin som krävs. Jag har drömt om ljud, ljus, skär­mar och dans i sam­ver­kan i en show. Då tror jag att jag be­hö­ver struk­tur och all­ting kan ju in­te gå på fe­e­ling, sä­ger Ola Sa­lo.

– Det här ska ju va­ra en show som är stor­sla­gen med allt och al­la, men det är ock­så vik­tigt att den är ro­lig och un­der­hål­lan­de. Det är där­för jag be­hö­ver Hen­rik.

Re­spekt för ban­det

Mu­si­ken kom­mer allt­så va­ra the Arks och jo, han har va­rit i kon­takt med sitt for­na band.

– Det är ju mi­na lå­tar så jag be­hö­ver ju in­te frå­ga om lov. Jag kom med dem fär­di­ga till replo­ka­len. Så jag har ju rät­ten att gö­ra vad jag vill med dem. Men till­sam­mans for­ma­de vi ju dem och för mig har det va­rit vik­tigt att vi­sa re­spekt för ban­det gäl­lan­de det, för­kla­rar han.

– Al­la tyc­ker det är ok och det känns bra. När nu ny­he­ten har släppts om sho­wen ver­kar al­la ha bli­vit gla­da. Från hardco­refan­sen till de som kanske ba­ra kan de mest kän­da lå­tar­na. Men helt klart är att sät­ta ihop en så här stor show… ja, det är svind­lan­de.

He­la kar­tan för svenskt mu­sik­liv har ri­tats om.

FOTO: KAI MAR­TIN

GLAM OCH GLIT­TER. Ola Sa­lo är re­do för sin show ”It ta­kes a fool to re­main sa­ne” på Ron­do.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.