Be­slut om zo­nin­del­ning skjuts upp

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

När för­sla­get om 3 zo­ner i stäl­let för 70 i kol­lek­tiv­tra­fi­ken i lä­net skul­le be­slu­tas i re­gi­on­full­mäk­ti­ge ut­bröt en in­ten­siv de­batt. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na be­gär­de åter­re­miss och Väns­ter­par­ti­et ställ­de sig bakom. Nu ska för­sla­get skic­kas ut på re­miss till kom­munal­för­bun­den för ytt­ran­de.

– Jag är jät­te­fru­stre­rad. Re­gi­on­full­mäk­ti­ge ha­de nu änt­li­gen, ef­ter 8 år av ut­red­ning, att ta be­slut om den störs­ta för­enk­ling­en av bil­jett- och zon­sy­ste­met i Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen nå­gon­sin. Vi be­kla­gar verk­li­gen att so­ci­al­de­mo­kra­ter­na väl­jer att yt­ter­li­ga­re för­se­na be­slu­tet. För­lo­rar­na är re­se­nä­rer­na som fort­satt kom­mer att få dras med 70 zo­ner istäl­let för fö­re­slag­na tre, sä­ger Ul­ri­ka Frick (MP) ord­fö­ran­de i Kol­lek­tiv­tra­fik­nämn­den i ett press­med­de­lan­de.

FOTO: GÖ­TE­BORGS STAD

KONST. Ver­nis­sa­gen äger rum på Stall 11, Kvi­bergs Stall­går­dar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.