Ger dig bäst koll på tra­fi­ken i Gö­te­borg – mi­nut för mi­nut

På Gö­te­bor­gDi­rekt.se kan du nu­me­ra föl­ja tra­fi­ken i Gö­te­borg mi­nut för mi­nut. I ett sam­ar­be­te med tra­fikra­di­on.se sat­sar Gö­te­bor­gDi­rekt på att bli bäst i stan på tra­fikupp­da­te­ring­ar. PÅ VÅR SAJT. Följ tra­fikra­di­on mi­nut för mi­nut var­je mor­gon

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Re­dak­tio­nen

Var­je dag på­ver­kas hund­ra­tu­sen­tals tra­fi­kan­ter­na i Gö­te­borg av bå­de olyc­kor och tra­fi­kom­lägg­ning­ar. De när­mas­te åren kom­mer det in­te bli mind­re.

I ett sam­ar­be­te med tra­fikra­di­on.se lan­se­rar nu Gö­te­bor­gDi­rekt tra­fikrap­por­ter på hem­si­dan.

Var­je mi­nut upp­da­te­ras bland an­nat om tra­fi­ko­lyc­kor och nya väg­ar­be­ten i och runt Gö­te­borg.

– Allt är upp­de­lat med iko­ner så du snabbt kan få en över­blick. Du ser hur länge ar­be­tet med en olyc­ka har på­gått och när det be­räk­nas va­ra upp­kla­rad. Du kan se ex­akt på en kar­ta var olyc­kan har skett och du kan kol­la på tra­fik­ka­me­ror­na ut­ef­ter den väg du pla­ne­rar att kö­ra. Se­dan är allt färg­ko­or­di­ne­rat – rött för olyc­ka, lju­sa­re rött för for­dons­ha­ve­ri och gult för vilt­var­ning till ex­em­pel, sä­ger An­ders Nils­son, på tra­fikra­di­on.se.

Hur kan Gö­te­bor­gDi­rekts lä­sa­re ut­nytt­ja det här?

– Jag rå­der al­la att gå in och kol­la på hem­si­dan in­nan man ger dig iväg. Då kan man snabbt se om man ska ta en an­nan väg el­ler om man kan vän­ta en stund in­nan man ger sig i väg. På mor­ro­nen kan det va­ra bra att gå in och kol­la väg­la­get ock­så.

Star­ta­de 2006

An­ders Nils­son star­ta­de tra­fikra­di­on.se 2006. Han dri­ver även lo­kal­ra­dio-ka­na­len Go FM som sän­der på 103,1 va­re var­dags­mor­gon och på nä­tet dyg­net runt. Han har en bak­grund som te­le­in­gen­jör och har även bland an­nat job­bat på tra­fi­ken på Sve­ri­ges ra­dio. I över tio år har han ar­be­tat med att pro­gram­me­ra ett eget sy­stem för tra­fikupp­da­te­ring­ar.

– Väl­digt myc­ket kom­mer från Tra­fik­ver­ket, men även från tra­fik­kon­to­ret. Folk ring­er ock­så in, även om det har mins­kat ef­ter mo­bil­för­bu­det vil­ket jag tyc­ker är bra, sä­ger An­ders Nils­son.

Gö­te­borg är på ran­den till tra­fi­kin­farkt var­je mi­nut. Att ha snabb och upp­da­te­rad in­for­ma­tion om vägen till och till­ba­ka från job­bet är vi­talt.

’’Kol­lar tra­fi­kin­fon först’’

Gö­te­bor­gDi­rekts chefre­dak­tör är nöjd över det nya sam­ar­be­tet.

– Gö­te­borg är på ran­den till tra­fi­kin­farkt var­je mi­nut. Att ha snabb och upp­da­te­rad in­for­ma­tion om vägen till och till­ba­ka från job­bet är vi­talt. Ta för någ­ra vec­kor se­dan när Älvs­borgs­bron var avstängd och bilister ham­na­de i kö­er i fle­ra tim­mar. Se­dan vi in­för­de det här har jag in­te satt mig i bi­len ut­an att kol­la tra­fi­kin­fon på vår hem­si­da först, sä­ger Jo­a­kim Frans­son.

FO­TO: KRISTI­AN RI­SEN­FORS

NÄRPRODUCERAT. GO FM är lo­kal- och när-pro­du­ce­rad ra­dio med tra­fikrap­por­ter var ti­on­de mi­nut var­je var­dags­mor­gon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.