Nya ägar­for­men ska lyf­ta 200 hy­res­rät­ter

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Li­na Isaks­son

Minst 200 hy­res­rät­ter i Ham­mar­kul­len kan bli ak­tu­el­la för om­bild­ning till en ny slags ägar­form – an­delsä­gar­lä­gen­he­ter. Nå­got som Hy­res­gäst­för­e­ning­en är kri­tisk till.

Minst 200 hy­res­rät­ter i Ham­mar­kul­len kan bli ak­tu­el­la för om­bild­ning till en ny slags ägar­form – an­delsä­gar­lä­gen­he­ter. Nå­got som Hy­res­gäst­för­e­ning­en är kri­tisk till.

HAM­MAR­KUL­LEN

Det kom­mu­na­la Bostads­bo­la­get vill om­bil­da om­kring 200 hy­res­rät­ter i Ham­mar­kul­len till an­delsä­gar­lä­gen­he­ter, vil­ket Hem & Hy­ra var först att rap­por­te­ra om.

– Vi vill ut­veck­la om­rå­det till­sam­mans med vå­ra hy­res- gäs­ter och se en bland­ning av hy­res­rät­ter och an­delsä­gar­lä­gen­he­ter, kanske i sam­ma trapp­hus för att få en eko­no­misk och so­ci­al in­teg­ra­tion, sä­ger Tho­mas Mag­nus­son, af­färs- och sä­ker­hets­an­sva­rig på Bostads­bo­la­get.

Kon­cep­tet in­ne­bär att de bo­en­de kö­per en an­del i fas­tig­he­ten me­dan Bostads­bo­la­get är kvar som lång­sik­tig för­val­ta­re och hu­vud­ä­ga­re. Un­der­hålls­an­sva­ret för­de­las så att an­delsä­ga­ren tar över an­sva­ret för lä­gen­he­ter­nas in­si­da.

Om­bild­ning­en gäl­ler tre fas­tig­he­ter i San­de­slätt och är helt fri­vil­ligt.

– Det är ett er­bju­dan­de och vill man in­te bli an­delsä­ga­re bor man kvar pre­cis som van­ligt, sä­ger Tho­mas Mag­nus­son.

Hy­res­gäst­för­e­ning­en är dock kri­tisk till pla­ner­na.

– Vi tyc­ker att det är ett fruk­tans­värt olyck­ligt för­slag och vi är li­ka oro­li­ga som öv­ri­ga hy­res­gäs­ter i Ham­mar­kul­len när hy­res­rät­ter för­svin­ner. Vi har ing­et emot ny­bygg­na­tion och att man bygger bo­stads­rät­ter men vi vill in­te se en bo­stads­po­li­tik där man om­vand­lar be­fint­li­ga hy­res­rät­ter till bo­stads­rät­ter, sä­ger Kristof­fer Lund­berg, ord­fö­ran­de i Hy­res­gäst­för­e­ning­en Väst­ra Sve­ri­ge.

Hy­res­gäst­för­e­ning­en pe­kar även på att ägar­for­men har fått kri­tik för att det sak­nas sär­skild lag­stift­ning som re­gle­rar den vil­ket gör det osä­kert för an­delsä­ga­ren.

På Bostads­bo­la­get hop­pas man att kun­na gå ut med in­for­ma­tion och er­bju­dan­de om om­bild­ning­en till nu­va­ran­de hy­res­gäs­ter un­der vå­ren 2019.

FO­TO: BOSTADS­BO­LA­GET

OM­BILD­NING. Bostads­bo­la­get vill om­vand­la minst 200 lä­gen­he­ter till an­delsä­gar­lä­gen­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.