Mal­ins mål: Ma­ra­ton­me­dalj

Ma­lin Bae­za Roos har spring i be­nen. Det har in­te all­tid va­rit så. Men se­dan 2014 har hon ta­git någ­ra kilo­me­ter till fle­ra mil. Nu sik­tar hon på att springa värl­dens sex sto­ra ma­ra­ton.

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - KAI MARTIN NYFIKEN PÅ ... Te­le­fon: 070-863 90 37 E-post: ka­i­mar­[email protected]­te­borg­di­rekt.se Text och fo­to: Kai Martin

Jag ba­ra sprang, skrat­ta­de och kän­de mig som en su­pers­tar.

OM­VÄND. Blev in­spi­re­rad på se­mestern

F ör­ra året för­verk­li­ga­de Ma­lin Bae­za Roos, 41, en dröm. Hon res­te till New York till­sam­mans med sin man. Men för hen­ne hand­la­de det in­te ba­ra om att shop­pa och be­sö­ka se­värd­he­ter i sta­den som ald­rig so­ver.

Hon som ha­ta­de att springa i sko­lan skul­le plöts­ligt springa New York Ma­rat­hon.

– Jag ha­de ald­rig va­rit där och vil­le verk­li­gen dit. Ef­ter att jag kla­rat Gö­te­borgsvar­vet 2016 föd­des tan­ken om ett ma­ra­ton. Jag bör­ja­de med Stock­holm ma­ra­ton, men in­nan dess var jag in­ne på New York Ma­rat­hons hem­si­da där det fanns ett lot­te­ri, som jag be­stäm­de mig för att del­ta i, sä­ger Ma­lin Bae­za Roos.

Hon fick svar. En plats i värl­dens störs­ta ma­ra­ton.

– Jag ring­de till min man och ba­ra skrek ”Jag har vun­nit” då jag ha­de fått be­ske­det. Han trod­de jag ha­de vun­nit en mil­jon, sä­ger hon och ler, för lop­pet för­ra hös­ten väc­ker många lju­va min­nen.

– Star­ten var vid Ver­raz­za­no-Nar­row Bridge, så först sprang vi över en tom bro, men ju när­ma­re vi kom and­ra si­dan desto star­ka­re blev sor­let vi hör­de. Se­dan möt­te vi publi­ken. Hå­ren re­ser sig på ar­mar­na då jag tän­ker på det. Jag ba­ra sprang, skrat­ta­de och kän­de mig som en su­pers­tar. Ge­nom löp­ning­en har jag fått vän­ner för li­vet, som Lisa som jag träf­fa­de i start­fål­lan då.

Ba­ra tre år ti­di­ga­re ha­de Ma­lin Bae­za Roos be­stämt sig ef­ter att ha in­spi­re­rats av dans­ka vän­ner un­der en Kre­ta­se­mes­ter.

– Ja, kvin­nan där sprang sex kilo­me­ter var­je dag. Se­dan satt hon på kväl­len och åt och drack gott.

Ma­lin Bae­za Roos ha­de 2012 fått sin and­ra son, ha­de lagt på sig någ­ra ex­tra ki­lon och gjort någ­ra la­ma för­sök att bli av med dem. Men ef­ter som­ma­ren 2014 be­stäm­de hon sig: – Jag vil­le bli en som spring­er. Hon gick me­to­diskt till­vä­ga. Skaf­fa­de en app som sak­ta och nog­grant coacha­de hen­ne från nå­gon kilo­me­ter till läng­re sträc­kor.

– När jag kla­rat fem kilo­me­ter vil­le jag kla­ra en mil. Det var en väl­digt spe­ci­ell käns­la då jag ha­de kla­rat det, sä­ger hon.

Löp­ning­en har gett Ma­lin Bae­za Roos ett nytt liv

– För mig var det vik­tigt att det in­te skul­le va­ra kort­sik­tigt. Jag vil­le in­te kom­ma i form till som­ma­ren el­ler gå ner fem ki­lo. För mig hand­la­de det om en för­änd­ring som var stör­re än så och som ock­så gav häl­so­ef­fek­ter.

Fa­ce­book­grup­pen Lo­neso­me Run­ners – med 2000 med­lem­mar – har bi­dra­git till in­spi­ra­tion och ge­men­skap. Ma­lin Bae­za Roos ja­gar in­te ti­der, men har koll på dem. Kloc­kan på ar­men ger upp­lys­ning­ar om fart­håll­ning­en. Men så har kilo­me­ter­na nu bli­vit fle­ra mil och är det nå­gon som und­rar hur hon värm­de upp in­för New York Ma­rat­hon så var det ut­ma­ning­ar på ut­ma­ning­ar. Först Gö­te­borgsvar­vet, se­dan Stock­holm Ma­ra­ton för att föl­jas av 75 kilo­me­ter på kar­ga, bo­hus­länds­ka klip­por.

– Det he­ter Ice­bug Xpe­ri­ence och går över tre da­gar. Jag sprang det för kär­le­ken till Bo­hus­län. Det var tufft och jag ut­ma­na­de mig själv.

I som­ras sprang hon 45 kilo­me­ter i Va­sa­lop­pets spår. Näs­ta som­mar vän­tar Ultra­va­san – 90 kilo­me­ter! Dess­utom ska hon be­ta av värl­dens störs­ta ma­ra­ton­lopp in­om någ­ra år. New York och Ber­lin har hon kla­rat av. Nu vän­tar Lon­don, Chi­ca­go, Boston och To­kyo. Må­let är en me­dalj som de lö­pa­re som kla­rat be­drif­ten får.

– Pla­nen är att jag ska gö­ra det in­nan jag fyl­ler 45 år, sä­ger hon.

FO­TO: KAI MARTIN

MED LÖPNING I BLODET. 2014 be­stäm­de sig Ma­lin Bae­za Roos att hon skul­le bli en som spring­er.

SIT­TER SÄLLAN. Ma­lin Bae­za Roos spring­er gär­na – även till och från job­bet i cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.