Kung Le­ar på Stads­tea­tern

”KUNG LE­AR”. Nu ställs Josefine och Las­se in­för nya ut­ma­ning­ar

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Kai Martin

De möts i hem­met och på tur­né. Nu möts de ock­så på Stads­tea­terns sto­ra scen. En ny mil­jö för im­pro­vi­sa­tions­skå­de­spe­lar­na Las­se Bei­scher och Bor­tas Josefine An­ders­son.

– Jag tror in­te jag har spe­lat ut­an nä­sa se­dan 2004, sä­ger Bor­tas Josefine An­ders­son.

Just det. Med te­a­ter­grup­pen 123 Schtunk gör hon, sam­bon Las­se Bei­scher och kol­le­gan Dick Karls­son im­pro­vi­se­rad te­a­ter av klas­sis­ka pjä­ser som ”Ham­let” och ”Ro­meo och Ju­lia”.

Var­je dag på scen är en ut­ma­ning att mö­ta en ny publik, loc­ka in den i bå­de drama och hu­mor. För det sist­nämn­da är vik­tigt. I 123 Schtunk är det som clow­ner rol­ler­na görs och för­stås med den klas­sis­ka rö­da nä­san på.

Med ” Kung Le­ar” på Stads­tea­tern får pa­ret in­te ba­ra mö­ta Sha­kespe­a­re igen ut­an ock­så an­ta en ny ut­ma­ning. Den att spe­la te­a­ter ef­ter ma­nus. Det är det Bor­tas Josefine An­ders­son syf­tar på i den in­le­dan­de kom­men­ta­ren.

Nu har hon en prakt­roll som Go­ne­ril, dot­ter till kung Le­ar, spe­lad av Mi­chalis Koutso­gi­anna­kis.

– Det sit­ter ju fy­siskt i krop­pen att jag ska im­pro­vi­se­ra och re­a­ge­ra på vad som hän­der i rum­met. Jag har fått bi­ta mig i han­den emel­lanåt, så fort jag är på väg att stic­ka iväg. Det kan fak­tiskt va­ra li­te deppigt, sä­ger hon, som än­då är för­tjust i den an­norlun­da mil­jön med Stads­tea­terns möj­lig­he­ter till tek­nik, klä­der och smink.

– Jag tyc­ker verk­li­gen att det är fan­tas­tiskt ro­ligt att få gö­ra det här. Men jag som har fruk­tans­värt då­ligt lo­kal­sin­ne har den sto­ra ut­ma­ning­en att hit­ta här. Så stort det fak­tiskt är, fort­sät­ter hon och ler.

För Las­se Bei­scher är ut­ma­ning­en in­te li­ka stor. Han spe­lar rol­len som

nar­ren och får re­jält med ut­rym­me – i förs­ta ak­ten.

– Ja, i and­ra är han ju in­te med alls. Då har jag ba­ra två re­pli­ker… som sol­dat.

Men sce­nen är hans un­der den tim­me och tre kvart som förs­ta ak­ten är. Han ut­ma­nar, loc­kar, poc­kar och spe­lar ut he­la sitt re­gis­ter.

– Jag har gjort rol­len som clown för någ­ra år se­dan, så det är ro­ligt att få jäm­fö­ra. Men många frå­gar sig om nar­ren verk­li­gen be­hövs ef­tersom han för­svin­ner i and­ra ak­ten. Vad tänk­te Sha­kespe­a­re? Var det så att han ba­ra ha­de ett an­tal skå­de­spe­la­re till för­fo­gan­de och strök nar­ren...? Det är många som dis­ku­te­rar det, sä­ger han. Hur är det då att mö­ta en in­sti­tu­tions­publik?

– En jät­teut­ma­ning. När vi är ute med 123

Schtunk gil­lar vi bäst att få käm­pa om publi­kens gunst. Det är ro­li­gast då, sä­ger Las­se Bei­scher, som var den som först fick frå­gan om att va­ra med i re­gis­sör Pon­tus Stens­hälls upp­sätt­ning av Sha­kespe­a­re­klas­si­kern.

– Jag fick väl frå­gan för ett år se­dan. Pon­tus gick ett år un­der mig på scen­sko­lan och kan min histo­ria.

Med Las­se Bei­schers ja­kan­de svar kom frå­gan om in­te fler från 123 Schtunk kun­de va­ra med.

Så hop­pa­de Bor­tas Josefine An­ders­son på upp­sätt­ning­en.

– Ja, Dick Karls­son är ju egent­li­gen mu­si­ker och var in­te så su­gen, för­kla­rar Las­se Bei­scher.

– Spel­pe­ri­o­den här i höst pas­sa­de oss ock­så rätt bra. Bar­nen har na­tio­nel­la prov och har in­te kun­nat få le­digt, fort­sät­ter Bor­tas Josefine An­ders­son.

Det sit­ter ju fy­siskt i krop­pen att jag ska im­pro­vi­se­ra

PAR PÅ OCH UT­AN­FÖR SCEN. Bor­tas Josefine An­ders­son och Las­se Beicher är sam­bor och står på scen till­sam­mans. Nu i ”Kung Le­ar” på Gö­te­borgs stads­tea­ter.

DRAMA. I ”Kung Le­ar” har Schtunk-med­lem­mar­na Bor­tas Josefine An­ders­son och Las­se Bei­scher fått chan­sen på Stads­tea­terns scen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.