INLÅSTA!

14 ung­do­mar lås­tes in ut­an mo­bil, tv och so­ci­a­la me­di­er – och tving­a­des um­gås.

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Li­na Isaks­son li­na.isaks­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

14 ung­do­mar i ty­pis­ka fång­dräk­ter ru­sar upp från källartrap­pen. De har ätit fru­kost och är re­do för en ny mo­bil­lös dag, inlåsta på fri­tids­går­den, Ba­garn’s, i Gam­lesta­den.

I 48 tim­mar ska de kla­ra sig ut­an till­gång till mo­bil, so­ci­a­la me­di­er el­ler kon­takt med om­värl­den. Att del­ta är själv­klart helt fri­vil­ligt.

– Jag ha­de pa­nik in­nan vi gick in! Jag vil­le in­te läm­na ifrån mig min mo­bil och in­te va­ra in­låst i två dygn. Men sen gick jag in och de gav oss dräk­ter­na. Det var ro­ligt att de spe­la­de med och tog in oss en och en och vi­si­te­ra­de väs­kor­na. Det gjor­de allt li­te mer spän­nan­de och på rik­tigt, sä­ger Li­sa Grön­berg, 16 år och en av del­ta­gar­na i Ba­garn’ go­es loc­ked up.

Fång­dräk­ter­na är mest på skoj och för att ra­ma in ak­ti­vi­te­ten. Syf­tet är att få ung­do­mar från oli­ka stads­de­lar i Gö­te­borg att um­gås för att bry­ta för­do­mar och va­nor.

– Vi vill ge dem möj­lig­he­ten att lä­ra kän­na varand­ra på ett sätt som man gjor­de fö­re al­la so­ci­a­la me­di­er. De har spe­lat bräd­spel, gjort burk­te­le­fo­ner och gör sa­ker här som de ald­rig skul­le gö­ra an­nars. Det är ro­ligt att se, sä­ger Emma Ar­vids­son, fri­tids­le­da­re, Öst­ra Gö­te­borg.

Li­sa Grön­berg hål­ler med.

– Ja, vi har spe­lat myc­ket mer än vad man bru­kar gö­ra. Det känns som att gå till­ba­ka till när man var li­ten, man mås­te hit­ta på le­kar. Men det är lät­ta­re att lä­ra kän­na folk ut­an mo­bi­len.

2 000 i pris­pot­ten

Hon och Ma­ti­as Han­na gui­dar ner i käl­la­ren där bland an­nat biktrum­met finns.

– Här kan vi gå in och pra­ta av oss. Berätta hur vi kän­ner oss här in­ne, sä­ger Li­sa Grön­berg.

De går vi­da­re och kom­mer till sov­sa­len som täcks av kud­dar och upp­blås­ba­ra madras­ser.

– Det är in­te så stä­dat här, var­nar Ma­ti­as Han­na.

”In­lås­ning­en” är ock­så en täv­ling där vin­na­ren kan kam­ma hem 2 000 kro­nor. Och att just stä­da och hjäl­pa till med disk och mat­lag­ning ger bra po­äng.

– Vi har oli­ka upp­drag och upp­gif­ter att ut­fö­ra. Man kan få po­äng om man bäd­dar sin säng el­ler är snäll och hjäl­per till, sä­ger Li­sa Grön­berg.

Di­rekt­sänt på Instagram

Ung­do­mar­na har ing­en koll på vad som hän­der ut­an­för de över­täck­ta föns­ter­na. Där­e­mot kan al­la som vill få en in­blick i hu­set. En gång i tim­men fil­mar och sän­der le­dar­na di­rekt ut på Instagram.

– Vi har fått många föl­ja­re som tit­tar och stäl­ler frå­gor. Vi ska ha en tårt­täv­ling se­na­re och då ska föl­jar­na få rös­ta fram vin­na­ren, sä­ger Emma Ar­vids­son.

Nu har ni va­rit här näs­tan 24 tim­mar, hur kla­rar ni er ut­an mo­bi­len?

– Al­la här är skö­na män­ni­skor så man sit­ter myc­ket och pra­tar. Mo­bil­su­get kom­mer in­te så of­ta som jag trod­de. Det är mest på mor­go­nen el­ler när det är tyst och ing­en gör någon­ting. Det är då man vill kol­la Fa­ce­book, Instagram och sånt, sä­ger Li­sa Grön­berg

– Jag har märkt att man kan kopp­la av ut­an mo­bi­len och att man får tid för an­nat, sä­ger Ma­ti­as Han­na.

Jag ha­de pa­nik in­nan vi gick in! Jag vil­le in­te läm­na ifrån mig min mo­bil och in­te va­ra in­låst i två dygn.

FO­TO: LI­NA ISAKS­SON

BIKTEN. Li­sa Grön­berg och Ma­ti­as Han­na vi­sar runt i hu­set.

INLÅSTA. Ung­do­mar­na har valt att va­ra ”inlåsta” i 48 tim­mar ut­an kon­takt med om­värl­den på fri­tids­går­den i Gam­lesta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.