Ta­tu­e­ra­ren Hei­di får mäs­tar­brev

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Hal­lå där, Gö­te­bor­ga­ren Hei­di Hay är en av Sve­ri­ges mest kän­da ta­tu­e­ra­re. Hon var den förs­ta kvin­nan i Sve­ri­ge att star­ta en egen ta­tu­e­rings­stu­dio och nu blir hon, till­sam­mans med 12 and­ra, först i lan­det med att få mäs­tar­brev i yr­ket. GÖ­TE­BORG

Den 7 no­vem­ber åker du till Blå hal­len i Stock­holm för att ta emot mäs­tar­brev. Hur känns det?

– Det känns na­tur­ligt­vis jät­te­kul! När jag bör­ja­de för 27 år se­dan var det in­te ens ett yr­ke. Att vi får ta emot mäs­tar­brev på stads­hu­set är verk­li­gen en ve­ri­fi­ka­tion att det vi gör de­fi­ni­tivt är ett yr­ke som är li­ka pro­fes­sio­nellt som and­ra hant­verks­yr­ken i Sve­ri­ge. Det är förs­ta gång­en det­ta sker i Sve­ri­ge och jag tror att vi i Sve­ri­ge är först med det i värl­den.

Du har va­rit med och ta­git fram ge­säll­pro­vet. Hur gick det till?

– Vi job­ba­de i många år med att för­sö­ka få ge­säll­brev. Vi är ta­tu­e­ra­re i ta­tu­e­rings­för­e­ning­en som har job­bat med det och ta­git fram un­der­lag. Vi har skrivit en bok och ska­pat prov som svens­ka Svens­ka han­verks­rå­det har god­känt.

Vad in­ne­bär det här för ta­tu­e­rings­bran­schen?

– Det är en enorm grej! Det här är förs­ta gång­en vi får nå­gon typ av ve­ri­fi­ka­tion som be­vi­sar att du har en viss stan­dard. Det är på ti­den att det sker. Ti­di­ga­re har du ba­ra kun­nat vi­sa att du gått lär­ling. Så det här är väl­digt bra att kun­den på för­hand ska kun­na se att man har kun­ska­per i yr­ket.

Vad krävs för att få ge­säll- och mäs­tar­brev?

– Du ska kun­na vi­sa på din ut­bild­ning och er­fa­ren­he­ter i yr­ket. Se­dan finns ett prak­tiskt prov där man ska kun­na vi­sa kun­ska­per in­om bå­de hy­gi­en och tek­nik. För mäs­tar­brev ska du ha ge­säll­brev, minst sex år i yr­ket och kun­na vi­sa att du kan dri­va en stu­dio.

FO­TO: MOSTPHOTOS/PRIVAT

FÖRST. 1992 blev Hei­di Hay den förs­ta kvinn­li­ga ta­tu­e­ra­ren att öpp­na en egen stu­dio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.