Pjä­sen där allt går fel

PREMIÄR. Nu spe­las den hyl­la­de far­sen för förs­ta gång­en i Gö­te­borg

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Kai Mar­tin ka­i­mar­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

San­na Persson Ha­la­pi har va­rit i Gö­te­borg många gång­er. Men med suc­cé­fö­re­ställ­ning­en ”The play that go­es wrong” står hon på scen för förs­ta gång­en i stan. – Dess­utom på Lo­rens­bergs­te­a­tern! Mi­na ung­doms hjäl­tars te­a­ter, sä­ger hon.

Ko­mi­kern San­na Persson Ha­la­pi blan­dar ett stil­la liv på Ös­ter­len med hu­mor på Sve­ri­ges sce­ner. Men i Gö­te­borg har hon ald­rig stått på scen. Det ska bli änd­ring på det. Med ”The play that go­es wrong” kom­mer hon med he­la en­semb­len från Mal­mö, där pjä­sen spe­lats se­dan mit­ten av sep­tem­ber, för premiär på Lo­rens­bergs­te­a­tern den 8 no­vem­ber.

– Jag vet in­te var­för det har bli­vit så. Min far, som var jour­na­list, bod­de i Gö­te­borg från 90-ta­let och fram till sin död. Jag var of­ta och häl­sa­de på ho­nom, gick på jazz­klub­bar med ho­nom. Dess­utom har jag va­rit här för att spe­la in re­klam­film och sket­cher. Men jag har ald­rig stått på nå­gon scen, er­kän­ner hon.

Ef­ter en trög start, publik­mäs­sigt, har far­sen ” The play that go­es wrong” sålt ut fö­re­ställ­ning ef­ter fö­re­ställ­ning. Det är med and­ra ord med förväntan som San­na Persson Ha­la­pi kom­mer mö­te Gö­te­borgs­publi­ken.

– Jag tror den kom­mer upp­skat­ta den, sä­ger hon.

”The play that go­es wrong” skrevs av Hen­ry Lewis, Jo­nat­han Say­er och Hen­ry Shi­elds sat­tes först upp på en pub för att upp­täc­kas och gå från Lon­don West End till Bro­ad­way på kort tid.

Pre­cis som ti­teln an­ty­der är det en upp­sätt­ning där allt som går fel går fel och li­te till.

Men är in­te ris­ken att skå­de­spe­lar­na bris­ter när för­veck­ling­ar­na trass­lar till allt på scen.

– Pjä­sen byg­ger på att man in­te ska gö­ra det. Tap­par man fo­kus… ja, då går det in­te, för­kla­rar San­na Persson Ha­la­pi.

– Men den är myc­ket ro­lig att spe­la. En fö­re­ställ­ning är in­te den and­ra lik. Dess­utom är det skönt för mig som ko­mi­ker, som of­tast står en­sam på scen, att var en del av en en­semb­le.

Men visst är det bå­de en an­spän­ning och en an­sträng­ning att hål­la skär­pan up­pe un­der he­la pjä­sen dry­ga två tim­mar spel­tid.

– Ja, det är ing­en en­kel fö­re­ställ­ning. Tvärt om, sä­ger San­na Persson Ha­la­pi.

– Jag såg den i Lon­don och tänk­te att ”hur ska det här gå?”. Men vi har haft myc­ket hjälp av Sven.

Sven he­ter Me­lan­der i ef­ter­namn och är in­te ba­ra den som ta­git pjä­sen till Sve­ri­ge och över­satt den, han är dess­utom re­gis­sör.

Att spe­la på Lo­rens­bergs­te­a­tern blir ex­tra spe­ci­ellt för hen­ne, in­te ba­ra för att det blir de­but på en Gö­te­borgs­scen.

– Det är ju mi­na ung­doms hjäl­tar som dri­ver te­a­tern, sä­ger hon.

San­na Persson Ha­la­pi syf­tar på Ga­len­ska­par­na och i ett SMS ef­ter in­ter­vjun skri­ver hon ”Vill ba­ra tryc­ka på hur myc­ket Ga­len­ska­par­na har be­tytt för mig, tit­ta­de sön­der de ti­di­ga re­vy­er­na ’ Trä­smak’, ’Skru­ven är lös’ och ’Cyklar’ - och fil­men ’Leif ’ ba­se­ra­de jag en (mind­re lyc­kad) fö­re­ställ­ning på gym­na­si­et... ”.

Kanske då en tan­ke att ”The play that go­es wrong” er­sät­ter ”Mac­ken”, Af­ter Sha­ves och Ga­len­ska­par­nas sans­lö­sa suc­cé med scen­upp­sätt­ning­en av den den be­röm­da tv-se­ri­en.

– Oh, det blir en bör­da, skrat­tar San­na Persson Ha­la­pi.

Jag såg den i Lon­don och tänk­te att ”hur ska det här gå?”.

FO­TO: PRESSBILD

FULLT FO­KUS. I ”the play that go­es wrong” gäl­ler det att hål­la skär­pan up­pe för San­na Persson Ha­la­pi och de and­ra – an­nars går allt fel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.