Par­ke­rings­bot trots att du har be­ta­lat? – Så gör du!

CASSANDRA LAR­S­SON, RÅDGIVARE

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - CASSANDRA LAR­S­SON re­dak­[email protected]­te­borg­di­rekt.se KONSUMENTRÅDGIVARE Här sva­rar vi på frå­gor om al­la ty­per av kon­su­menträtts­li­ga pro­blem. Det kan hand­la om tjäns­ter, va­ror, re­sor, abon­ne­mang el­ler di­stans­av­tal – skic­ka din frå­ga till Gö­te­borg­Di­rekt!

Min re­kla­ma­tion ’’för­svann’’

Frå­ga: För ett tag se­dan ring­de jag till min bil­hand­la­re för att re­kla­me­ra ett fel på min nyköp­ta bil. Bil­hand­la­ren lo­va­de att åter­kom­ma med en verk­stads­tid. När det ha­de gått någ­ra da­gar ut­an åter­kopp­ling hör­de jag av mig för att frå­ga när jag kun­de kom­ma för­bi och läm­na in bi­len. Då sä­ger säl­ja­ren att de in­te kan se att de har ta­git emot nå­gon re­kla­ma­tion från mig. Där­för und­rar jag vad jag ska gö­ra nu?

Svar: Om säl­ja­ren sä­ger att du in­te har re­kla­me­rat felet i bi­len ska du kun­na vi­sa att du har gjort det an­nars får du gö­ra en ny re­kla­ma­tion. Där­för är det all­tid bra att gö­ra en re­kla­ma­tion skrift­ligt. Själv­klart kan du ringa till säl­ja­ren för att re­kla­me­ra men ett tips är att all­tid föl­ja upp sam­ta­let med ett mail så att du har ett be­vis på att re­kla­ma­tio­nen är gjord. Att re­kla­me­ra be­ty­der att du kla­gar på felet till säl­ja­ren. Det finns inga krav på vad en re­kla­ma­tion ska in­ne­hål­la men jag re­kom­men­de­rar att du skri­ver vem du är, vad du har köpt, vil­ket fel du har upp­täckt och om du har nå­got för­slag på åt­gärd. Om du tyc­ker att det är svårt att for­mu­le­ra dig så kan du kon­tak­ta Kon­su­ment Gö­te­borg för att få en re­kla­ma­tions­mall.

Kan bu­ti­ken tyc­ka synd om mig?

Frå­ga: Jag har köpt en blod­trycks­mä­ta­re för näs­tan 1 000 kro­nor på ett apo­tek. Jag tog med den till min lä­ka­re för att kon­trol­le­ra att den fun­ge­ra­de som den skul­le. Då vi­sa­de det sig att mä­ta­ren mät­te mitt block­tryck helt fel! Ef­tersom till­ver­ka­ren in­te vill ta till­ba­ka mä­ta­ren med­de­la­de bu­ti­ken att de skul­le be­ta­la till­ba­ka mi­na pengar för att va­ra snäl­la och för att de tyck­te synd om mig. Re­so­ne­rar bu­ti­ken rätt här?

Svar: Nej, bu­ti­ken har in­te tänkt rätt här. Det har ing­en be­ty­del­se om till­ver­ka­ren väg­rar att ta till­ba­ka den fel­ak­ti­ga blod­trycks­mä­ta­ren el­ler in­te. När du som pri­vat­per­son hand­lar en va­ra av ett fö­re­tag gäl­ler kon­su­ment­köpla­gen. En­ligt la­gen har du re­kla­ma­tions­rätt för ur­sprung­li­ga fel i tre år från kö­pet. Ett ur­sprung­ligt fel är ett fel som fanns när du köp­te va­ran och som du själv in­te har or­sa­kat. Om felet vi­sar sig in­om sex må­na­der från kö­pet ut­går man från att det är ur­sprung­ligt. Har apo­te­ket sålt en blod­trycks­mä­ta­re med ett ur­sprung­ligt fel är det de­ras an­svar att an­ting­en la­ga, by­ta ut den el­ler ge dig peng­ar­na till­ba­ka. Om bu­ti­ken i sin tur får er­sätt­ning av till­ver­ka­ren är ingen­ting som på­ver­kar di­na rät­tig­he­ter en­ligt la­gen.

Fick bot trots be­tald par­ke­ring

Frå­ga: Jag har f ått bö­ter när jag har stått i par­ke­rings­hu­set som till­hör hy­res­hu­set jag bor i. Jag hyr en plats där av min hy­resvärd som ger mig ett par­ke­rings­till­stånd som för­ny­as var­je kvar­tal. I ok­to­ber glöm­de vi att sät­ta det nya par­ke­rings­till­stån­det i bi­len och fick där­för bö­ter. Par­ke­ring­en var be­tald men jag ha­de ba­ra glömt att by­ta ut det gam­la par­ke­rings­till­stån­det. Jag har kvit­to på att par­ke­ring­en är be­tald i tid. Jag har be­ta­lat bo­ten och över­kla­gat ef­teråt. Men jag har in­te fått nå­got svar. Mås­te jag be­ta­la bo­ten trots att jag har be­ta­lat för par­ke­ring­en? Vad kan jag gö­ra, vad har jag rätt till? Syss­lar Allmänna re­kla­ma­tions­nämn­den med så­da­na ären­den? Hur länge kan jag an­mä­la det till Allmänna Re­kla­ma­tions­nämn­den?

Svar: Det finns två oli­ka ty­per av det som i var­dag­ligt tal kal­las för par­ke­rings­bö­ter. Den ena är fel­par­ke­rings­an­märk­ning och den and­ra kon­troll­av­gift. Vil­ken du fått står på ”p-bo­ten”, den lapp som fästs på din vindru­ta. En fel­par­ke­rings­an­märk­ning får du om du par­ke­rar fel på kom­mu­nens ga­tu­mark. Till ex­em­pel om du har par­ke­rat för nä­ra ett över­gångs­stäl­le. Om du vill be­stri­da (över­kla­ga) en par­ke­rings­an­märk­ning mås­te du be­ta­la den först. Om an­märk­ning­en är up­pen­bart fel kan du gå till när­mas­te po­lis­kon­tor för att be­gä­ra rät­tel­se. I and­ra fall ska du skic­ka ett skrift­ligt be­stri­dan­de till den po­lis­myn­dig­het som står på an­märk­ning­en.

På po­li­sens hem­si­da finns en blan­kett he­ter ”Be­stri­dan­de av par­ke­rings­an­märk­ning” som du kan an­vän­da. Kom ihåg att du mås­te kun­na be­vi­sa var­för an­märk­ning­en är fel. I des­sa ären­den kan du in­te vän­da dig till Allmänna re­kla­ma­tions­nämn­den (ARN). En kon­troll­av­gift får du om du bry­ter mot ett för­bud mot par­ke­ring el­ler vill­kor för par­ke­ring som har be­stämts av en privat mar­kä­ga­re. Det är mar­kä­ga­ren som be­stäm­mer vil­ka vill­kor som ska gäl­la för att du ska ha rätt att par­ke­ra där. Till ex­em- pel att du mås­te ha ett gil­tigt par­ke­rings­till­stånd. Om du in­te föl­jer mar­kä­ga­rens vill­kor har hen rätt att ge dig en kon­troll­av­gift som du är skyl­dig att be­ta­la. Om du in­te har haft ett gil­tigt par­ke­rings­till­stånd har du in­te rätt att få till­ba­ka av­gif­ten du har be­ta­lat. Om du an­ser att en kon­troll­av­gift är fel­ak­tig ska du vän­da dig till par­ke­rings­bo­la­get som har skrivit ut av­gif­ten. Du ska då berätta var­för du an­ser att den är fel­ak­tig och skic­ka in be­vis på var­för du an­ser det. Om du och par­ke­rings­bo­la­get in­te kan kom­ma över­ens kan du, om av­gif­ten är på 500 kro­nor el­ler hög­re, gö­ra en kost­nads­fri an­mä­lan till ARN. An­mä­lan till ARN mås­te skic­kas in in­om ett år från att du kla­ga­de till par­ke­rings­bo­la­get förs­ta gång­en. På ARN:s hem­si­da finns det fär­di­ga an­mäl­nings­for­mu­lär du kan fyl­la i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.