Här är månadens frå­ga: Hy­vel el­ler scham­po?

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - HEJ GÖTEBORG - JO­A­KIM FRANS­SON Chefre­dak­tör Pra­ta med mig! jo­a­kim.frans­son @go­te­borg­di­rekt.se

O kto­ber är över. El­ler rock­to­ber, som jag kal­lar må­na­den. Det bru­kar all­tid bli nå­got rock­re­la­te­rat te­ma då. För skojs skull. Man kan till ex­em­pel ge sin gam­la el­bas en ny chans och för­sö­ka lä­ra sig Ged­dy Le­es (Rush) all­ra svå­ras­te bas­gång­ar ge­nom att re­pa en tim­me var­je dag. El­ler var­för in­te ba­ra lyss­na på Thin Lizzy? I fjol val­de jag att bä­ra en ny Green Day-trö­ja var­je dag he­la må­na­den oav­sett jobb­mö­ten el­ler fin­mid­da­gar. All­ra högs­te che­fen kol­la­de li­te miss­tänk­samt på mig när han var på be­sök över da­gen, men an­nars flöt den ok­to­ber­må­na­den på rätt smärt­fritt oav­sett so­ci­alt sam­man­hang. Jag har ju band­trö­jor på mig för det mesta, så folk är väl va­na. I år val­de jag att in­te ra­ka hu­vu­det på he­la må­na­den. Nå­got som in­te hänt på minst 15 år. För vad är väl med rock ’n’ roll än en vild hår­man? Nu blev det ba­ra 14 mil­li­me­ter långt. Mer tamt än vilt, med and­ra ord. Men det var än­då en fa­sci­ne­ran­de känsla att kän­na vin­den blå­sa ge­nom sitt eget hår igen. Så nu är frå­gan; blir det hy­vel el­ler scham­poo i no­vem­ber?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.