De får kul­tur­pris och id­rotts­sti­pen­di­um

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

Ang­e­reds kul­tur­pris går i år till Sa­gal Hus­se­in för sin roll i fil­men Eu­ro­pas Bra­si­lia och Dan Grei­der, bild­konst­när, mu­si­ker och po­et. ”Bå­da bi­drar på ett fint sätt till att lyf­ta Ang­e­red och spri­da po­si­ti­va bil­der av för­or­ten”, ly­der de­lar av mo­ti­ve­ring­en.

Var­je år de­las även Ang­e­reds Idrotts- och för­e­nings­sti­pen­di­um ut. I år gick det till Tahi­ra Anjum, verk­sam­hets­le­da­re på för­e­ning­en Stöd­nä­tet och till för­e­ning­en Al­la till­sam­mans i Löv­gär­det.

Den 15 no­vem­ber är det pris­ut­del­ning på Blå Stäl­let dit al­la är väl­kom­na.

FO­TO: SVENS­KA FILMSTUDION

PRIS­TA­GA­RE. Sa­gal Hus­se­in får Ang­e­reds kul­tur­pris för sin roll i fil­men Eu­ro­pas Bra­si­lia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.