Häl­sa i fo­kus på Äldre­da­gen i Kor­te­da­la

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

Hälsan står i fo­kus un­der årets upp­la­ga av Äldre­da­gen. Te­ma­da­gen som hålls den 6 no­vem­ber på Kor­te­da­la Fo­rum väl­kom­nar se­ni­o­rer och al­la som är in­tres­se­ra­de av äldre­frå­gor. För­u­tom samtal och fö­re­läs­ning­ar om bland an­nat sorg, en­sam­het, livs­lust och kär­lek bjuds det ock­så på mu­sik och dans.

Syf­tet med Äldre­da­gen är att tip­sa och hjäl­pa se­ni­o­rer att hit­ta sätt att ta hand om hälsan. Äldre­da­gen är ett år­ligt åter­kom­man­de eve­ne­mang som har ar­ran­ge­rats på oli­ka te­man se­dan 2012.

Da­gen ar­ran­ge­ras av bland an­nat SDF Öst­ra Gö­te­borg i sam­ar­be­te fle­ra bostads­bo­lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.