Jor­ge Al­cai­de är stän­digt ny­fi­ken

PLANETAPRISET. Nu pri­sas Jor­ge Al­cai­de för si­na mu­si­ka­lis­ka gär­ning­ar och vi­sio­ner

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - KAI MARTIN NYFIKEN PÅ ... - Text och fo­to: Kai Mar­tin

Det var som att bli sedd, att nå­gon för­står att jag job­bar och en­ga­ge­rar mig.

Han vill job­ba gräns­löst med mu­si­ken. Vill få mu­si­ker att bli kropps­med­vet­na. Sam­ti­digt ut­ma­nar han sko­le­le­ver i kons­ten att sty­ra mu­sik. Jor­ge Al­cai­de sak­nar in­te vi­sio­ner.

Han kom­mer med an­dan i hal­sen, men än­då med ett lugn. Från Berg­sjön, där han hål­lit i en works­hop på en fri­tids­gård, till Mu­si­kens hus i Majorna har han svä­vat över ti­den. Den avi­se­ra­de för­se­ning­en krymp­te till knappt nå­gon tid alls.

Det kret­sar en hel del kring den chi­lensk­föd­de Jor­ge Al­cai­de. Han är mitt upp i Pla­ne­ta­fes­ti­va­len (30/10–4/11). Med­ver­kar med sitt Qu­art­tan­go och GAO (Gö­te­borgs Al­ter­na­ti­va Or­kes­ter), men fram­för allt har han pri­sats av fes­ti­va­len, som till­de­lat ho­nom Planetapriset.

– Jag viss­te in­te ens att jag var no­mi­ne­rad, el­ler om det fanns nå­gon no­mi­ne­ring. Men då jag fick be­ske­det var min förs­ta reaktion att jag blev rörd. Det var som att bli sedd, att nå­gon för­står att jag job­bar och en­ga­ge­rar mig.

Pris­peng­ar­na om 10 000 kro­nor vet han in­te rik­tigt vad han ska gö­ra med.

– Men just nu, helt är­ligt, så kom­mer de gå till li­vets kas­sa. Fri­lans­li­vet är så­dant, även om jag har kla­rat mig. Men fram­ti­den är all­tid oviss, så det här var ett väl­kom­met till­skott, sä­ger han.

Han kom till Sve­ri­ge från Chi­le till­sam­mans med sin fa­milj. Då, 1985, var hem­lan­det styrt av dik­ta­torn Au­gusto Pi­nochet med po­li­tiskt för­tryck och ofri­het i spå­ren.

– Min hemstad var Val­pa­raí­so, en hamn­stad och lan­dets and­ra stad, un­ge­fär som Gö­te­borg. Min fa­milj åter­vän­de 1993, men jag blev kvar. Jag stan­na­de på grund av mi­na mu­sik­stu­di­er på Mu­sik­hög­sko­lan i Gö­te­borg, be­rät­tar han.

Gö­te­borg har, för­u­tom någ­ra kor­ta­re av­brott i Mal­mö och Stock­holm, bli­vit hans hemstad och Majorna hans kvar­ter.

– Som en­sam har jag nog flyt­tat 17 gång­er. Jag är upp­vux­en i Eriks­bo och Hjäll­bo, bod­de där fram till 1995 in­nan jag flyt­ta­de till stan. Nu har jag änt­li­gen fått en fast punkt, be­rät­tar Jor­ge Al­cai­de.

Jo, han gil­lar Majorna. Men hö­jer sam­ti­digt ett var­ning­ens fing­er för den konst­när­li­ga kre­a­ti­vi­tet som fro­das där.

– Här är verk­li­gen kre­a­tivt. Men här är jag ock­så om­ring­ad av li­ka­sin­na­de och det kan va­ra far­ligt. Så det kan va­ra skönt att kom­ma här­i­från. Jag be­hö­ver mot­stånd.

Jor­ge Al­cai­de är ut­bil­dad på den in­di­vi­du­el­la lin­jen med in­rikt­ning på gi­tarr och kom­po­si­tion på Mu­sik­hög­sko­lan. I band som Qu­art­tan­go, Cer­ro Espe­ran­za Band och Le­che­bur­re får han ut­lopp för sitt spel och sin mu­sik. I hans ska­pel­se GAO än mer. Den han kom på på Tre­ans spår­vagn i höjd med Mast­hugg­stor­get 2014.

– In­nan den spår­vagns­re­san ha­de jag fått möj­lig­het att skri­va för or­kes­ter. I den pro­ces­sen upp­täck­te jag som kom­po­si­tör att jag vil­le ska­pa min egen en­semb­le. Det fanns ett be­hov att bred­da mi­na kun­ska­per på ett sätt som, kanske, klas­sis­ka mu­si­ker in­te kla­ra­de, för­kla­rar han.

Det blev Gö­te­borg Al­ter­na­ti­va Or­kes­ter ( GAO) där mu­si­ker möt­tes med oli­ka bak­grund och and­ra sor­ters in­stru­ment än i den klas­sis­ka värl­den.

– Då upp­stod ock­så en svå­rig­hets­grad att or­ga­ni­se­ra allt. Mu­si­ker kom och gick, det var in­te all­tid att he­la or­kes­tern var på plats då vi re­pe­te­ra­de. Men väl kon­sert får jag en kick, sä­ger han.

Just nu har han kopp­lat GAO ihop med sitt pro­jekt om att få mu­si­ker kropps­med­vet­na. Till­sam­mans är de ute i sko­lor, där ele­ver­na med fjärr­kon­trol­ler och rö­rel­ser får di­ri­ge­ra or­kes­tern.

– Det är väl­digt ro­ligt. Men Gö­te­borgs­sko­lor­na har va­rit då­li­ga på att nap­pa på det­ta. Istäl­let har vi va­rit i Halm­stad, Fal­ken­berg och Le­rum.

FO­TO: KAI MAR­TIN

MÅNGFASCETTERADE. Pri­sa­de Jor­ge Al­cai­de vill va­ra grän­sö­ver­skri­dan­de och ny­fi­ken med sin mu­sik.

VISONÄR. Det var på en spår­vagn som han kom idén med GAO, Gö­te­borgs al­ter­na­ti­va or­kes­ter, 2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.