Kraf­tig ök­ning av an­ti­depp till barn

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORG - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Ut­skriv­ning av an­ti­de­pres­si­va lä­ke­me­del till barn un­der 14 år har dub­ble­rats de se­nas­te tio åren i Väst­ra Gö­ta­land. – Vi har fått en bätt­re kun­skap kring hur de svå­ras­te till­stån­den kan be­hand­las med be­hand­lings­me­to­der som fun­ge­rar och är ef­fek­ti­va, sä­ger Su­zan­ne Ågård, chefsö­ver­läka­re på Bup. VÄST­RA GÖ­TA­LAND

Väl­digt få barn får an­ti­de­pres­si­va lä­ke­me­del. Men grup­pen har ökat. 2007 fick runt 419 barn un­der 14 år i re­gi­o­nen an­ti­de­pres­si­va lä­ke­me­del, 2017 var det 934 barn. Det vi­sar siff­ror från So­ci­al­sty­rel­sen som ny­hets­by­rån Si­ren har sam­man­ställt.

Ök­ning­en i Väst­ra Gö­ta­land är än­då läg­re i lan­det i stort där det hand­lar om en tre­dubb­ling.

Men upp­gång­en be­ror in­te på att man bli­vit mer ge­ne­rös med för­skriv­ning­en ge­ne­rellt.

– Det gäl­ler de svå­ras­te till­stån­den av psy­ki­a­trisk sjuk­lig­het och in­te psy­kisk ohäl­sa ge­ne­rellt som är ett myc­ket vi­da­re be­grepp, sä­ger Su­zan­ne Ågård, Sek­tions­chef och chefsö­ver­läka­re, Barn och ung­doms­psy­ki­a­tris­ka kli­ni­ken på Sahl­grens­ka.

Vad är or­sa­ken till ök­ning­en?

– Det är svårt att spe­ku­le­ra i. Men om jag skul­le gis­sa så är den all­ra främs­ta or­sa­ken att barnpsy­ki­a­trin bli­vit bätt­re på att be­hand­la svå­ra­re me­di­cinkrä­van­de till­stånd bland yng­re barn. Vi har fått en bätt­re kun­skap kring hur de svå­ras­te till­stån­den kan be­hand­las med be­hand­lings­me­to­der som fun­ge­rar och är ef­fek­ti­va, sä­ger hon.

Su­zan­ne Ågård be­to­nar att me­di­ci­ne­ring görs i tred­je hand och i kom­bi­na­tion med and­ra in­sat­ser för att bar­nen ska om­hän­der­tas på bästa sätt.

– Psy­kisk ohäl­sa bland barn ge­ne­rellt är nå­got an­nat. Det är ett folk­häl­so­pro­blem man be­hö­ver ta­la om och som sam­häl­let be­hö­ver gö­ra nå­got åt med pre­ven­ti­va in­sat­ser. Det här hand­lar om att den lil­la grup­pen som har svår psy­kisk sjuk­lig­het ska få den bästa vår­den, sä­ger Su­zan­ne Ågård.

FO­TO: MOSTPHOTOS

ÖK­NING. Un­der 2017 var det näs­tan 5 700 barn upp till 14 år i lan­det som fick an­ti­de­pres­si­va, en­ligt siff­ror från So­ci­al­sty­rel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.