Hi­sing­ens eg­na me­del­måt­ta hyl­lar Biskops­går­den i show

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORG - Li­na Persson

Ko­mi­kern Niklas An­ders­son som på fre­dag har premiär för stand up­fö­re­ställ­ning­en Me­del­måt­tan från Hi­sing­en på Dra­ken.

GÖ­TE­BORG

Vad hand­lar den om?

– Det är en kär­leks­full be­rät­tel­se om att växa upp i en ABC-för­ort. Den där gam­la so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka tan­ken om att allt skul­le fin­nas i när­om­rå­det; ar­be­te, bo­stad och cent­rum. Så var det i Biskops­går­den då. Vi kläd­de upp oss om vi skul­le in till Gö­te­borg.

Hur var det att växa upp på Hi­sing­en?

– Fan­tas­tiskt. Jag är född på 70-ta­let men upp­vux­en på 80- ta­let och då var Biskops­går­den ny­byggt och mo­dernt. Jag frå­ga­de mam­ma var­för de flyt­ta­de dit och hon sva­ra­de att det var fullt i Kor­te­da­la, se­dan tyck­te hon in­te att det be­höv­de ut­veck­las mer. Så var det på den ti­den.

– Me­del­måt­tan från Hi­sing­en hand­lar om min och mi­na vän­ners upp­växt i en del av Gö­te­borg som re­dan då sågs som ett pro­blem­om­rå­de för ut­om­stå­en­de men som för oss som bod­de där var pa­ra­di­set.

Biskops­går­den och ön är nu källa till din stand up­fö­re­ställ­ning. Är det ett gott be­tyg till Hi­sing­en?

– Ja, det tyc­ker jag för det är en kär­leks­full be­rät­tel­se. Det är många som in­te har nå­gon koll på Hi­sing­en.

Var­för ska man se Me­del­måt­tan från Hi­sing­en?

– Man ska se den om man vill bli ta­gen ur li­vet i en och en halv tim­me. Den är bätt­re än vin­ter­kräk­sju­ka i al­la fall. Se­dan tyc­ker jag att folk ska kom­ma dit med rim­li­ga för­vänt­ning­ar, fö­re­ställ­ning­en he­ter än­då Me­del­måt­tan från Hi­sing­en.

FO­TO: RO­BERT ELDRIM

PEPP. Niklas An­ders­son är ”pir­rig” in­för pre­miä­ren på Dra­ken på fre­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.