Dömd för at­tac­ken mot sy­na­go­gan kan ut­vi­sas

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORG - Kristi­an Ri­sen­fors

Högs­ta dom­sto­len har be­vil­jat pröv­nings­till­stånd i fal­let om bran­d­at­tac­ken mot sy­na­go­gan i Gö­te­borg för­ra året. HD ska ta ställ­ning till huruvi­da en 22-årig man som dömts för at­tac­ken ska ut­vi­sas el­ler in­te ef­ter av­tjä­nat straff.

Den 9 de­cem­ber för­ra året kas­ta­de fle­ra per­so­ner brand­fack­lor mot sy­na­go­gan i Gö­te­borg.

Med hjälp av tek­nisk be­vis­ning i form av bland an­nat över­vak­nings­fil­mer, gär­nings­män­nens mo­bil­te­le­fo­ner och fynd på brotts­plat­sen kun­de tre unga män kny­tas till hän­del­sen.

En 22-årig man och yt­ter­li­ga­re två män i 20-års­ål­den döm­des till fäng­el­se för grovt ola­ga hot och för­sök till grov ska­de­gö­rel­se.

Tings­rät­ten döm­de de två yng­re män­nen till två års re­spek­ti­ve 1 år och 3 må­na­ders fäng­el­se. 22-åring­en döm­des till två års fäng­el­se och ut­vis­ning med för­bud att åter­vän­da in­om 10 år. Hov­rät­ten fast­ställ­de do­men men upp­häv­de kra­vet på ut­vis­ning ef­ter av­tjä­nat straff på grund av att om­rå­det in­te an­sågs sä­kert.

Nu har Högs­ta dom­sto­len be­vil­jat pröv­nings­till­stånd i fal­let vil­ket in­ne­bär yt­ter­li­ga­re en rätts­lig pröv­ning av bran­d­at­tac­ken.

FO­TO: MOSTPHOTOS

BRAND­FACK­LOR. Det var den 9 de­cem­ber för­ra året som Gö­te­borgs Sy­na­go­ga i cen­tra­la Gö­te­borg ut­sat­tes för ska­de­gö­rel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.