Årets kon­di­tor hyl­lar Gustav Adolf

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORG - Kristi­an Ri­sen­fors

Den 6 no­vem­ber blir det go­fi­ka. Hem­lig­he­ten bakom en rik­tigt god Gustav Adolfs­ba­kel­se är att ta ett bak­verk du gil­lar. För san­ning­en är att det in­te finns nå­gon stan­dar­di­se­rad va­ri­ant.

– Vi har ju vå­ra klas­si­ker som Bud­a­pest­ba­kel­se och Na­po­le­on­ba­kel­se som bru­kar se ut på un­ge­fär sam­ma sätt. Men när det gäl­ler Gustav Adolfs­ba­kel­se så finns det ing­en stan­dard. De fles­ta bru­kar gö­ra fyr­kan­ti­ga ba­kel­ser med nå­gon mous­se­va­ri­ant och Gustav Adolfs hu­vud på, sä­ger Di­sa Mo­lin, årets kon­di­tor 2018. Man kan allt­så äta vad man vill? – Man kan gö­ra det man tyc­ker är gott. Ta till­fäl­let i akt och ät en god bakelse! Men nog tyc­ker jag att man mås­te ha Gustav Adolfs hu­vud på.

I år har du gjort en li­te an­norlun­da Gustav Adolfs­ba­kel­se. Var­för då?

– Jag pas­sar på att gö­ra nå­got kre­a­tivt. Jag gil­lar att ta fram nya smak­kom­bi­na­tio­ner och an­vän­da min kre­a­ti­va si­da, sä­ger Di­sa Mo­lin.

Är det någ­ra svå­ra mo­ment i ditt re­cept?

– Det man ska tän­ka på är att föl­ja re­cep­tet, väga nog­grant och va­ra nog­grann med tem­pe­ra­tu­rer. Hur lång tid be­hö­ver man? – Jag skul­le sä­ga att man bör­jar två da­gar in­nan. Dag ett för­be­re­der man bot­ten och sät­ter krä­mer. Dag två mon­te­rar man ihop. Dag tre äter man, sä­ger Di­sa Mo­lin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.