Svar till Mag­nus Tim­merås

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - TYCK OM! - Jo­a­kim Frans­son, chefre­dak­tör

SVAR DI­REKT: Vi pub­li­ce­rar Fi­lo­so­fen för att vi gil­lar ho­nom, Mag­nus. Men det är ju så med hu­mor, al­la skrat­tar in­te åt sam­ma sa­ker.

Där­e­mot är vi in­te släkt med hans upp­hovs­man el­ler har ens träf­fat ho­nom. Nå­got an­nons­av­tal har in­te hel­ler slu­tits mel­lan oss, upp­hovs­man­nen och piz­za­fö­re­ta­get i frå­ga. In­te mins­ta lil­la piz­zas­lice har dykt upp här på re­dak­tio­nen.

Du tän­ker kanske att vi har sam­ma krav på oss vad gäl­ler opar­tisk­het som ex­em­pel­vis pub­lic ser­vice? Men som pri­vat­ägt me­di­e­fö­re­tag kan vi ta ut sväng­ar­na mer. Ha­de du re­a­ge­rat om det istäl­let hand­lat om Tops, Lyp­syl, Plex­iglas, Fri­go­lit el­ler Rol­ler­bla­des? And­ra fir­ma­namn som bli­vit sy­no­nymt med en pro­dukt el­ler en ser­vice.

In­sän­dar­si­dan har dock an­nons­plats i bot­ten på upp­sla­get, så vill ditt fö­re­tag an­non­se­ra så be­hö­ver du in­te ri­ta en egen teck­ning. Det räc­ker med att du kon­tak­tar vår an­nons­av­del­ning. Te­le­fon­num­mer hit­tar du på si­dan 2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.