Räd­da vår stad - stop­pa län­ken

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - TYCK OM! - Marie Myr­ha­ge

Bästa po­li­ti­ker! Nu mås­te ni väl snart för­stå att Väst­län­ken mås­te stop­pas! Jag för­står att ni vär­nar om era jobb, men… Väst­län­ken ökar in­te ka­pa­ci­te­ten på Gö­te­borgs Cen­tral, för­drö­jer nöd­vän­dig sats­ning på kol­lek­tiv­tra­fi­ken och ger dess­utom enorm på­ver­kan på mil­jön, det vet ni. Ta­let om att be­sluts­pro­ces­sen in­för byg­get va­rit de­mo­kra­tisk är helt fel, det vet ni. Hand­la­re och re­stau­rang­ä­ga­re i cen­tra­la Gö­te­borg slår igen sin verk­sam­het, då kun­der­na in­te tar sig hit, det vet ni. Gö­te­bor­gar­na grå­ter, när de ser sin stad för­stö­ras, det vet ni. Li­ta in­te ba­ra på era eg­na tjäns­te­män, ut­an lyss­na även på de myc­ket kun­ni­ga ex­per­ter, som sä­ger nej till Väst­län­ken. Att Mark och Mil­jö­dom­sto­len kun­nat god­kän­na Väst­län­ken med all dess mil­jöpå­ver­kan är skan­dal. Vi med­bor­ga­re har för­lo­rat till­tron till vå­ra po­li­tiskt till­sat­ta dom­sto­lar, och det är myc­ket all­var­ligt, det bor­de ni ve­ta. Vi Gö­te­bor­ga­re vet, att ni vet att Väst­län­ken kan stop­pas. Släpp pre­stigen, räd­da vår stad och STOP­PA VÄST­LÄN­KEN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.