Slut­re­plik från MP: Vi vill för­bätt­ra för små för­sko­lor

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - TYCK OM! - Ka­rin Plei­jel (MP), skol­kom­mu­nal­råd

FSO Fria för­sko­lor och fle­ra mind­re för­äld­ra­koo­pe­ra­tiv har med rät­ta ut­tryckt sin oro för hur den nya för­del­ning­en av pengar skul­le slå mot små­ska­li­ga verk­sam­he­ter. Det är svå­ra­re att op­ti­me­ra be­man­ning­en på en li­ten en­het än på stör­re för­sko­lor om fle­ra vård­nads­ha­va­re sam­ti­digt blir för­äld­ra­le­di­ga el­ler ar­bets­lö­sa. Då skul­le de nya reg­ler­na ge läg­re er­sätt­ning.

Ris­ken var att det sy­ste­met skul­le le­da till ojäm­na in­koms­ter över tid, vil­ket för­svå­rar pla­ne­ring­en av verk­sam­he­ten. En del be­fa­ra­de till och med ned­lägg­ning. De mind­re en­he­ter­na be­hövs i ett sam­man­hang där var­je barn ska få si­na be­hov till­go­do­sed­da. Ris­ken för ned­lägg­ning­ar var nå­got vi verk­li­gen in­te vil­le ha.

Nu har för­sko­le­nämn­den be­slu­tat att för­sko­lor med fär­re än 20 barn ska få sin er­sätt­ning be­räk­nad en­ligt den gam­la mo­del­len, som in­ne­bär att den be­räk­nas på ett ge­nom­snitt av kom­mu­nens sam­la­de kost­nad för ett barn i för­sko­lan. Det var ock­så del­vis vad FSO Fria för­sko­lor lagt fram som ett öns­ke­mål. Tio pro­cent av er­sätt­ning­en ska dock vik­tas so­cio­e­ko­no­miskt, pre­cis som för samt­li­ga för­sko­lor i sta­den.

Al­li­an­sens för­slag var dock in­te rim­ligt. De vil­le fö­re­slå en an­nan för­del­ning som skul­le starkt skul­le gyn­na frisko­lor­na på be­kost­nad av bar­nen som går i de kom­mu­na­la för­sko­lor­na.

Vi vill ska­pa ett sy­stem som gör att vå­ra sko­lor och för­sko­lor får jäm­li­ka och goda för­ut­sätt­ning­ar över he­la sta­den. Det ska in­te spe­la nå­gon roll var i sta­den bar­net bor, al­la ska ha en för­sko­la med hög kva­li­tet.

FO­TO: MOSTPHOTOS

NY MO­DELL. Nu har för­sko­le­nämn­den be­slu­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.