Nu har ni gjort bort er!

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - TYCK OM! - Mag­nus Tim­merås Högsbo

Den åter­kom­man­de teck­na­de skäggub­ben på in­sän­dar­si­dan har ald­rig va­rit ro­lig. In­te ens läsvärd över­hu­vud­ta­get. Det är så klart ne­po­tism som lig­ger bakom den pub­li­ce­ring­en. Men hel­gens num­mer är ju år­tion­dets bot­ten­napp i Gö­te­borg­di­rekt.

Ren re­klam! Vad kos­ta­de det­ta för on­li­ne­piz­za.se? Var­för har in­te ru­tan en tyd­lig text ”ANNONS” så det fram­går att det­ta in­te är en del av in­sän­dar­ma­te­ri­a­let? Nej, istäl­let pryds den med ”LÄSARBILD”. För sä­ker­hets skull i fet­stil och dub­bel stor­lek mot vad de plikt­skyl­di­ga ”ANNONS”-ru­bri­ker­na all­tid är.

Hur ska jag gö­ra för att mitt eget fö­re­tag skall få an­nons­plats på er in­sän­dar­si­da näs­ta helg? Räc­ker det att jag klud­dar ihop en egen teck­ning? El­ler re­kom­men­de­rar ni mig att an­li­ta en re­klam­by­rå när jag gör min in­sän­da­re? El­ler mås­te jag va­ra kom­pis med nån på re­dak­tio­nen? El­ler mås­te re­dak­tio­nen ha eg­na in­tres­sen i fö­re­ta­get ifrå­ga?

Ni har en hel del att re­da ut vad gäl­ler er tro­vär­dig­het...

Ur Gö­te­borg Di­rekt 20 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.