Gra­tis hoc­key – då vill kom­mu­nen ha be­talt

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Lina Isaks­son

Gö­te­borg HC:s er­bju­der gra­tis hoc­key­sko­la i Ang­e­reds. Men vid se­nas­te trä­ning­en blev många barn be­svik­na. Kom­mu­nen har pre­cis in­fört att al­la mås­te be­ta­la 40 kro­nor för lån av skrid­skor.

Gö­te­borg HC:s er­bju­der gra­tis hoc­key­sko­la i Ang­e­reds Are­na. Men vid se­nas­te trä­ning­en blev många barn be­svik­na. Kom­mu­nen har pre­cis in­fört att al­la mås­te be­ta­la 40 kro­nor för lån av skrid­skor.

– Vi ha­de fa­mil­jer som fick vän­da hem. De var många som var över­rump­la­de för de har all­tid kun­nat kli­va in och lå­na ut­rust­ning och skrid­skor men nu tving­a­des de att be­ta­la, sä­ger Jan Mell­gren, ord­fö­ran­de Gö­te­borg HC.

Klub­bens vär­de­grund är att var öp­pen för al­la och har i många år haft en kost­nads­fri hoc­key­sko­la i Ang­e­reds Are­na. Om in­te kom­mu­nen änd­rar sig om av­gif­ten mås­te den ide­el­la hoc­key­klub­ben se sig om ef­ter fler fi­nan­siä­rer.

– Vi har väl­digt många fa­mil­jer som in­te har peng­ar för att kö­pa eg­na skrid­skor och kan in­te ens va­ra med om det kos­tar 40 kro­nor per barn var­je vec­ka. Det en­da al­ter­na­ti­vet för oss är att skaf­fa fler spon­so­rer, sä­ger Jan Mell­gren.

Ut­hyr­ning­en upp­hör

På Idrotts och för­e­nings­för­valt­ning­en (Ioff) pe­kar man på att det ska det va­ra sam­ma reg­ler i al­la kom­mu­nens is­an­lägg­ning­ar. Där­för upp­hör nu ut­hyr­ning­en som va­rit gra­tis för GHC se­dan Ang­e­reds Are­na var ny­byggd och man vil­le få fler att tes­ta hoc­key.

– Gra­tis ut­hyr­ning skul­le ha gällt i ett år men har för­längts i fle­ra år, sä­ger Emir Sla­vo­tic, av­del­nings­chef an­lägg­ning, Ioff.

Hoc­key­klub­ben hop­pas att kom­mu­nen änd­rar sig.

– Jag har gott hopp och tror att Gö­te­borgs stad är så pass klok att de kan gö­ra ett un­dan­tag för reg­ler för att ska­pa för­ut­sätt­ning­ar så att vi kan fort­sät­ta be­dri­va hoc­key­sko­la för al­la, sä­ger Jan Mell­gren.

FO­TO: ELI­SA­BETH ALVENBY/ JO­SE­FIN GABRIELSON

ORÄTT­VIST. Det är fel av kom­mu­nen att ta ut skrid­sko­hy­ra, tyc­ker ord­fö­ran­de Jan Mell­gren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.