Ovän­ta­de ut­spe­let som tar mak­ten från S

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 -

I era på 24 år kan nu va­ra över. En val­tek­nisk över­ens­kom­mel­se mel­lan Al­li­an­sen och de röd­grön­ro­sa gör att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na kan för­lo­ra sty­ret över Gö­te­borg.

Det par­la­men­ta­ris­ka lä­get ef­ter va­let i Gö­te­borg har va­rit svårt. Ing­et av bloc­ken har haft egen ma­jo­ri­tet. Un­der ons­da­gen pre­sen­te­ra­de Al­li­an­sen, som är det störs­ta bud­ge­tal­ter­na­ti­vet, en lös­ning på hur sta­den kan sty­ras.

– Vi kan i dag pre­sen­te­ra ett nytt sty­re för Gö­te­borg. Ef­ter att det röd­grö­na sty­ret har fal­lit isär har vi sett att det finns ett nytt bud­ge­tal­ter­na­tiv som är det näst störs­ta – det röd­grön­ro­sa. Där­för har vi följt den prax­is som finns och in­gått en val­tek­nisk över­ens­kom­mel­se.

Vad in­ne­bär över­ens­kom­mel­sen?

– Det in­ne­bär att vi tar ord­fö­ran­de och förs­te vice ord­fö­ran­de­pos­ter­na i nämn­der och bo­lag, me­dan de röd­grön­ro­sa tar and­re vice ord­fö­ran­de­pos­ter. Tan­ken är att över­ens­kom­mel­sen ska gäl­la he­la man­dat­pe­ri­o­den. Vårt för­slag till ord­fö­ran­de är jag, Ax­el Jo­sefs­son och vårt för­slag till vice ord­fö­ran­de är He­le­ne Oden­jung, sä­ger Ax­el Jo­sefson (M).

In­te po­li­tiskt

Upp­gö­rel­sen kom­mer ba­ra ett dygn ef­ter att de röd­grön­ro­sa pre­sen­te­ra­de sitt sam­ar­be­te – ut­an So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

Över­ens­kom­mel­sen mel­lan Al­li­an­sen och de röd­grön­ro­sa hand­lar in­te om nå­got po­li­tiskt sam­ar­be­te.

– Vi föl­jer ba­ra prax­is om att den sty­ran­de ko­a­li­tio­nen slu­ter en över­ens­kom­mel­se med det störs­ta op­po­si­tions­bloc­ket, sä­ger Ax­el Jo­sefson.

– Det är på sam­ma sätt som att vi har va­rit det störs­ta op­po­si­tions­bloc­ket i 24 år. En­da skill­na­den nu är att det är vi som är det sty­ran­de bloc­ket. Det är full­stän­digt rim­ligt, sä­ger Da­vid Le­ga (KD).

Ham­nar i op­po­si­tion

För de röd­grön­ro­sa in­ne­bär sam­ar­be­tet att de ham­nar i op­po­si­tion, och i en säm­re po­si­tion än om So­ci­al­de­mo­kra­ter­na ha­de valt att sam­ar­be­ta med dem.

– Det är na­tur­ligt­vis otro­ligt sorg­ligt att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na in­te vill sam­ar­be­ta med oss för att ska­pa ett stör­re block än Al­li­an­sen, sä­ger Da­ni­el Bern­mar (V) om det nya sam­ar­be­tet.

Tror du det finns en chans att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na kom­mer vän­da och vil­ja sam­ar­be­ta med er?

– Det får dom sva­ra på. Vi är öpp­na för att de rös­tar på vår bud­get. Det är de för­ut­sätt­ning­ar­na vi har i dag. Någ­ra and­ra för­ut­sätt­ning­ar finns in­te. Ti­den är för knapp, sä­ger Da­ni­el Bern­mar (V).

Den 22 no­vem­ber kan allt av­gö­ras. Då be­slu­tar kom­mun­full­mäk­ti­ge om vil­ken bud­get som ska gäl­la.

En­da skill­na­den nu är att det är vi som är det sty­ran­de bloc­ket. Det är full­stän­digt rim­ligt

NYA STY­RET. Em­myly Bön­fors (C), Ax­el Jo­sefson (M), He­le­ne Oden­jung (L) och Da­vid Le­ga (KD).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.