Be­slut: Ingrid Se­gerstedt Wi­berg blir sta­ty

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Kristi­an Ri­sen­fors

Jour­na­lis­ten, för­fat­ta­ren och po­li­ti­ken Ingrid Se­gerstedt Wi­berg får en sta­ty upp­rät­tad ef­ter sig i Gö­te­borg. För­hopp­ning­en är att sta­tyn ska va­ra på plats la­gom till sta­dens 400-års­ju­bi­le­um. För två år se­dan tog Li­be­ra­ler­na He­le­ne Ode­ljung och Ann Catri­ne Fo­gel­gren ini­ti­a­tiv till sta­tyn. Kom­mun­full­mäk­ti­ge ställ­de sig po­si­ti­va till idén och ären­det ham­na­de hos do­na­tions­fon­den. Nu står det klart att två mil­jo­ner kro­nor av­sätts från Stif­tel­sen Char­les Fe­lix Lind­bergs do­na­tions­fond, som har som upp­drag att smyc­ka Gö­te­borg.

– Det känns jät­te­ro­ligt! Ingrid var ju dot­ter till Torg­ny Se­gerstedt som för­de kam­pen un­der and­ra världs­kri­get. Hon för­de kam­pen vi­da­re för mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och de­mo­kra­ti och mot in­to­le­rans. He­la hen­nes livs­gär­ning har haft det­ta som led­stjär­na. Hon ha­de ju

bland an­nat ett stort en­ga­ge­mang i flyk­ting­frå­gor som ha­de be­hövts än i dag. Där­för tyck­te vi att hon bör för­ä­ras en sta­ty i Gö­te­borg, sä­ger Ann Catri­ne Fo­gel­gren (L), bi­trä­dan­de kom­mu­nal­råd.

Fick du möj­lig­he­ten att träf­fa hen­ne?

– Jag träf­fa­de hen­ne ett par gång­er. Hon var en stor hu­ma­nist.

Nu fort­sät­ter ar­be­tet på för­valt­ning­ar­na med att be­stäm­ma plats och konst­när.

– Det kan ta li­te tid men vi hop­pas att sta­tyn kan va­ra på plats till 2021, det vo­re fan­tas­tiskt.

Har du själv nå­got öns­ke­mål om var sta­tyn bor­de stå?

– Rent all­mänt tyc­ker jag det bor­de va­ra en plats där det är myc­ket män­ni­skor som rör sig. Vi har ju in­te så många kvinn­li­ga sta­ty­er hel­ler så jag tyc­ker det är vik­tigt med en plats där hon verk­li­gen får ta plats, sä­ger Ann Catri­ne Fo­gel­gren.

FO­TO: BENGT G MO­BERG, GÖ­TE­BORGS STADSMUSEUM

MISSTÄNKLIGGJORD. Ingrid Se­gerstedt Wi­berg var i många år re­gi­stre­rad som en sä­ker­hets­risk av svens­ka sä­ker­hetspo­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.