Vic Vem sät­ter ord på det svå­ra

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Kai Mar­tin

Han har va­rit på bot­ten. Ta­git sig upp. Åkt på sny­ting­ar. Rest sig. Nu är Vic Vem till­ba­ka. Star­ka­re och mer över­ty­gan­de än nå­gon­sin. – Jag har mo­no­pol på mig själv, sä­ger Gö­te­borgs­rap­pa­ren.

Gå in på Vic Vems ar­tist­pro­fil på Fa­ce­book och möt en öp­pen­hjär­tig ar­tist, som väd­rar käns­lor och är­lig­het mot si­na lä­sa­re. Han som har svårt för so­ci­a­la me­di­er väd­rar bot­ten av sin själ och sitt hjär­ta för dem som vill.

– Du vet, det där med so­ci­a­la me­di­er är på gott och ont. I mitt fall är det ju så att jag vill lå­ta mu­si­ken och mi­na tex­ter ta­la. Jag gil­lar tan­ken på att nå­gon hör det jag gjort, sä­ger han.

– Där får tex­ter­na ta­la för sig själ­va. Men på so­ci­a­la me­di­er… jag för­sö­ker va­ra öp­pen, även om jag in­te är öp­pen om allt. Men re­spon­sen jag får vi­sar att jag in­te är en­sam om mi­na käns­lor. Nå­got som jag har trott i he­la mitt liv. Nu kan jag slip­pa skam­men och kans­ke få nå­gon an­nan att slip­pa den ock­så. Det finns ing­et att skäm­mas över. Det hand­lar ju ba­ra om käns­lor.

Som barn grep hip­ho­pen tag i Vic Vem ti­digt. Se­dan 20 år till­ba­ka har tex­ter va­rit ett vä­sent­ligt ut­trycks­me­del och till­sam­mans med be­ats och me­lo­di­er har han hit­tat sin form av ar­tis­te­ri

Men dro­ger och al­ko­hol slet ner ho­nom i av­grun­den. I tio års tid var miss­bru­ket hans mör­ka var­dag. När han så kom med sin de­but ” Vill­kors­lös” 2013 ha­de han in­te ba­ra kom­mit ut ur sitt miss­bruk. Han ha­de ock­så pre­cis bli­vit pap­pa.

– Jag var nynyk­ter, pap­pa och mitt liv ha­de för­änd­rats. Från ett halvt år ti­di­ga­re längst ner på bot­ten till li­vet som ar­tist där folk vil­le ta sel­fie med en. Men jag var ju egent­li­gen ex­akt sam­ma män­ni­ska med ex­akt sam­ma käns­lor och tex­ter, sä­ger han.

Men när upp­föl­ja­ren ”Me­di­ci­nen” kom två år se­na­re var sta­tu­sen en an­nan.

– Ja, det blev en an­ti­re­ak­tion. Jag tänk­te fram den för myc­ket och ef­ter att den kom för­lo­ra­de jag min dot­ter, blev trött på mu­si­ken och bran­schen, sä­ger han.

För­lus­ten av sitt and­ra barn gjor­de att mu­si­ken tog en pa­us. Fa­mil­jen fick ta plats och han bör­ja­de en­ga­ge­ra sig i ung­do­mar ge­nom att star­ta sko­lor med po­e­si som äm­ne.

– Nå­gon­stans på vägen fat­ta­de jag att det är det här med mu­sik som jag ska gö­ra, be­rät­tar Vic Vem.

2017 bör­ja­de han skri­va på det som nu bli­vit en sex­spårs EP som kom­mer 16 no­vem­ber.

– Vi var kla­ra i febru­a­ri och se­dan blev jag pap­pa igen.

EP:n ” Vem?” gäs­tas av Aleks, Da­ni M, Ra­wa, Si­mon Su­per­ti & Chris K plus vän­nen Par­ham. Den är pro­du­ce­ra­de i Stock­holm, men bott­nar i si­na tex­ter om hemsta­den Gö­te­borg. Som lå­ten ”It was all a dream”, som bland an­nat hand­lar om Disko­teks­bran­den för 20 år se­dan.

– Det finns ing­et ned­skri­vet. All text är im­pro­vi­se­rad fram, be­rät­tar han och för­kla­rar ge­nom att ge en kort rap om hur bor­det är du­kat där vi sit­ter.

Nu är det fo­kus på mu­si­ken. Men bar­nen är än­då all­tid i förs­ta rum­met.

– Jag är ing­en Instagram­pap­pa. Jag ha­de lagt un­dan allt det här för mi­na barn om jag var tvung­en.

Re­spon­sen jag får vi­sar att jag in­te är en­sam om mi­na käns­lor

FO­TO: KAI MAR­TIN

I LJU­SET. Vic Vem är rap­pa­ren som gått från sam­häl­lets bot­ten till att bli hyl­lad för sitt ar­tis­te­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.