För­e­ning­ar i Hjäll­bo blir av med lo­ka­ler­na

För­e­nings­hu­set i Hjäll­bo ska om­vand­las till bo­stads­hus. Al­la för­e­ning­ar i För­e­nings­hu­set i Hjäll­bo mås­te läm­na bygg­na­den. Men vart de ska ta vägen är än­nu oklart.

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Li­na Isaksson

För­e­nings­hu­set i Hjäll­bo ska om­vand­las till bo­stads­hus. Men vart al­la för­e­ning­ar­na ska ta vägen är än­nu oklart. Al­la verk­sam­he­ter i för­e­nings­hu­set på Skol­spå­ret Hjäll­bo mås­te läm­na bygg­na­den. An­led­ning­en är att huset be­hö­ver re­no­ve­ras och att Po­sei­don har valt att gö­ra om det till bo­stä­der, rap­por­te­rar iHjäll­bo.

– Den tyngs­ta or­sa­ken är att vi vill byg­ga bo­stä­der ef- tersom tryc­ket är stort och det här huset är väl­digt lämp­ligt. Det är fle­ra för­e­ning­ar som ba­ra ut­nytt­jar sin lo­kal en gång i vec­kan, sä­ger Svan­te Lah­ti, di­strikts­chef för Po­sei­don i Hjäll­bo.

Dess­utom finns det för­e­ning­ar som be­dri­ver verk­sam­het som Po­sei­don in­te är helt nöjd med, vil­ket ock­så har bi­dra­git till att hy­res­kon­trak­ten kom­mer att sä­gas upp sista ju­ni näs­ta år.

– Vi har in­te haft full koll på al­la för­e­ning­ar och inga di­rek­ta krav. Det blir ett om- tag nu och vi hop­pas även att stads­dels­för­valt­ning­en tar sitt an­svar för för­e­nings­li­vet och att vi kan ut­veck­la det till­sam­mans, sä­ger Svan­te Lah­ti.

Den bosnis­ka kul­tur­för­e­ning­en Kud Be­har är en av för­e­ning­ar­na som mås­te se sig om ef­ter nya lo­ka­ler.

– Vi har in­te erbjudits nå­gon an­nan lo­kal och jag vet in­te till vem vi kan vän­da oss för att få tag i en an­nan lo­kal. Det hand­lar om för­e­ning­ens fram­tid. Vem vill va­ra ak­tiv i en för­e­ning som in­te kan ex- is­te­ra på grund av att man in­te har en lo­kal, sä­ger han till ihjäll­bo.

Det på­går en di­a­log mel­lan Po­sei­don och för­e­ning­ar­na. Di­na Cheb­bo från Ara­bis­ka Bok­stavs­cent­ret, ABC är in­te sär­skilt oro­lig.

– Vi har va­rit med­vet­na om det­ta ett tag, så det kom­mer in­te som en över­rask­ning. Vi har tit­tat på någ­ra lo­ka­ler runt om­kring. Det mås­te bli rätt så att vi kan fort­sät­ta be­dri­va vår verk­sam­het, sä­ger hon.

UTSLÄNGDA. Al­la för­e­ning­ar mås­te flyt­ta från för­e­nings­hu­set på Skol­spå­ret i Hjäll­bo när bygg­na­den ska re­no­ve­ras och bli bo­stä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.