TAGGTRÅD TRAPPAR UPP OSÄM­JA I KVIBERG

BRF:en har satt upp tagg­stäng­sel för att stänga ute hy­res­gäs­ter­na i grann­hu­set. Ett li­ka dras­tiskt som kon­tro­ver­si­ellt grepp. ’’Vi bor i ett ut­satt om­rå­de’’ sä­ger för­e­ning­ens ord­fö­ran­de.

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Li­na Isaksson

BRF-ORD­FÖ­RAN­DE: ”Vi mås­te skyd­da vårt om­rå­de”

En bo­stads­rätts­för­e­ning på Be­fäls­ga­tan i Kviberg upp­le­ver att de in­te får ha sin egen­dom i fred. För någ­ra år se­dan sat­te de upp ett 2,5 me­ter högt sta­ket runt går­den för att för­hind­ra oväl­kom­na gäs­ter. Men när det in­te stop­pa­de in­kräk­ta­re för­stärk­te för­e­ning­en stängs­let med en kraf­tig taggtråd.

– De slog sön­der en lek­stu­ga och lek­plat­sen. Där­för är det in­häg­nat nu­me­ra och ef­tersom det in­te hjälp­te så har vi även taggtråd på vis­sa stäl­len. Vi mås­te skyd­da vårt om­rå­de, vi bor ju i ett ut­satt om­rå­de, sä­ger Erik Wes­ter­berg, ord­fö­ran­de i bo­stads­rätts­för­e­ning­en, Be­fäls­ga­tan, Kviberg.

’’Fruk­tans­värt upp­rö­ran­de’’

De bo­en­de i det snar­li­ka fler­fa­miljs­hu­set mitt emot på Be­vä­rings­ga­tan är in­te li­ka nöj­da.

– Det­ta är så fruk­tans­värt upp­rö­ran­de. Är vi, på Be­vä­rings­ga­tan, så hems­ka att de mås­te stänga oss ute? Det känns som en ny Ber­lin­mur, sä­ger en bo­en­de i hy­res­hu­set som till­hör det kom­mu­na­la bo­stads­bo­la­get Po­sei­don.

Erik Wes­ter­berg me­nar att de bo­en­de i Po­sei­dons hus för­stör, stjäl och att det in­te går att kom­mu­ni­ce­ra med den all­män­nyt­ti­ga hy­res­vär­den. Där­för tyc­ker han att sta­ke­tet, med låst grind som krä­ver kod­bric­ka för att öpp­na, är det en­da sät­tet att hål­la ord­ning och re­da.

Men de bo­en­de i hy­res­rät­ter­na me­nar istäl­let att det borde fin­nas bätt­re sätt att lö­sa si­tu­a­tio­nen på än att av­skär­ma om­rå­det.

– Ska vi för­kla­ra för vå­ra barn att det är så här man lö­ser pro­blem. Ge­nom att stänga ute and­ra män­ni­skor. Det lik­nar hur Trump re­so­ne­rar i USA när han vill byg­ga mu­rar. Hy­res­gäs­ten fort­sät­ter: – Just taggtråd blir en så­dan tyd­lig sym­bol för att stänga ute män­ni­skor som in­te är fi­na nog. De har sä­kert bli­vit av med sa­ker men jag kan tänka mig att det bli­vit mer stöl­der ef­ter att de sat­te upp sta­ke­tet för då und­rar nog folk om det finns nå­got in­tres­sant där in­nan­för och går in och tit­tar.

Al­la över­ens

Erik Wes­ter­berg me­nar å and­ra si­dan att al­la i bo­stads­rätts­för­e­ning­en är över­ens om att stängs­la in går­den, är rätt väg att gå.

– Ja, det är klart att de tyc­ker. De är ju räd­da om si­na gre­jer, sä­ger han.

Tror du in­te att ni kan lö­sa pro­ble­men på and­ra sätt än att stänga ute män­ni­skor med taggtråd?

– De be­gri­per in­te att i en bo­stads­rätts­för­e­ning så äger folk varsin an­del i för­e­ning­en. De hos Po­sei­don äger ingen­ting, de vill ba­ra ut­nytt­ja. De har en egen lek­plats och de får till­gång till en av vå­ra men nu var vi tvung­na att ploc­ka ner lek­ställ­ning­en där för den är till stor del sön­der­sla­gen, sä­ger Erik Wes­ter­berg.

De bo­en­de i hy­res­rätts­hu­set mitt emot oro­ar sig för hur si­tu­a­tion kom­mer att ut­veck­las.

– Taggtråd ger väl­digt märk­li­ga sig­na­ler i da­gens lä­ge när man pra­tar om seg­re­ga­tion och ut­an­för­skap. Det här för­stär­ker ba­ra det. Vad kom­mer här­näst, el­stäng­sel el­ler mi­nor?

FOTO: LI­NA ISAKSSON

INSTÄNGSLAT. En bo­stads­rätts­för­e­ning i Kviberg har valt att in­häg­na sin ute­mil­jö för att skyd­da egen­do­men mot oväl­kom­na be­sö­ka­re från det kom­mu­na­la hy­res­hu­set nästin­till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.