Om­röst­ning ska ge nya mö­tes­plat­ser

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Li­na Isaksson

Mö­ten ge­nom en glo­bal pick­nick, dans el­ler skogs­pro­me­na­der. Det är någ­ra av med­bor­gar­för­sla­gen i Öst­ra Gö­te­borg som kan bli verk­lig­het. Vil­ket det blir av­gör en ju­ry som nu är öp­pen för al­la i stads­de­len att an­mä­la sig till. Un­der året har bo­en­de i Öst­ra Gö­te­borg kun­nat skic­ka in för­slag som kan bli verk­lig­het med hjälp av en med­borg­ar­bud­get på to­talt 400 000 kro­nor. Un­der hös­ten har de bo­en­de i Öst­ra Gö­te­borg kun­nat skic­ka in för­slag som kan bli verk­lig­het med hjälp av en med­borg­ar­bud­get på to­talt 400 000 kro­nor. Syf­tet är att peng­ar­na ska an­vän­das till nå­got som de bo­en­de i Öst­ra Gö­te­borg kan ha gläd­je av och som kan le­da till att män­ni­skor som in­te van­ligt­vis träf­fas mö­ter varand­ra.

– Vi fick sam­man­lagt in 62 för­lag. Det var jät­te­bra för­slag och väl­digt va­ri­e­rat, sä­ger Yvonne Lind, som sam­ord­nar ge­nom­fö­ran­det av med­bor­gar­di­a­log i Öst­ra Gö­te­borg.

Av de 62 in­kom­na idéer­na har åt­ta valts ut. En ju­ry kom­mer se­dan att av­gö­ra vil­ka för­slag som kom­mer att ge­nom­fö­ras näs­ta år.

– Det är ju­ryn som av­gör men den är öp­pen för al­la. Vem som helst bo­en­de i stads­de­len kan an­mä­la sitt in­tres­se för att va­ra med, sä­ger Yvonne Lind.

Mo­del­len med en ju­ry skil­jer från de fles­ta and­ra stads­de­lar. Men i Öst­ra Gö­te­borg vill man tryc­ka på vär­det av mö­tet och del­ak­tig­he­ten även i om­röst­ning­en.

– Vi kom­mer se till att ju­ryn blir re­pre­sen­ta­tiv för Öst­ra Gö­te­borg, att ju­ryn av­speg­lar stads­de­len på ett bra sätt. Jag vill verk­li­gen upp­munt­ra bo­en­de i Öst­ra Gö­te­borg att ta chan­sen och va­ra med och på­ver­ka så att vi blir många, sä­ger Yvonne Lind.

FOTO: JULIA SJÖBERG/ GÖ­TE­BORGS STAD

Med­bor­gar­ju­ryn som al­la i Öst­ra Gö­te­borg kan an­mä­la sig till kom­mer att ses i på Kor­te­da­la fo­rum och av­gö­ra vil­ka med­bor­gar­för­slag som blir verk­lig­het näs­ta år. OM­RÖST­NING.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.