Zla­tan borde ock­så zap­pa över till ”Hyséns”

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - HEJ GÖTEBORG - JO­A­KIM FRANS­SON Chefre­dak­tör Pra­ta med mig! jo­a­kim.frans­son @go­te­borg­di­rekt.se

Z ap­pa­de bland ka­na­ler­na och rå­ka­de gå från do­kuså­pan ”Hyséns” till Fot­bolls­ga­lan pre­cis när Zla­tan änt­ra­de sce­nen och för­kun­na­de att al­la skul­le va­ra jäk­ligt tack­sam­ma att han var på plats i Glo­ben: ”Hade in­te jag kom­mit så hade in­te ni kom­mit”. Jag fat­ta­de in­te vad han menade. Kans­ke var det ett skämt. Kans­ke hade jag mis­sat nå­got ti­di­ga­re i sänd­ning­en. Men de fles­ta i publi­ken satt i al­la fall som få­gel­hol­kar. För det är ju fak­tiskt så att även om Zla­tan är den störs­te fot­bolls­spe­la­ren lil­la Sve­ri­ge nå­gon­sin pro­du­ce­rat så finns det 2018 en rad and­ra an­led­ning­ar att fyl­la Glo­ben i svensk fot­bolls namn. Å Zla­tan ser man ju mer än nog av i re­klam­fil­mer för bi­lar, ka­si­non, te­le­fo­ner, tv-ap­pa­ra­ter och klä­der. Kans­ke är han rädd att bli bort­glömd nu när kar­riä­ren snart är över. Mitt tips är att han ock­så zap­par över till ” Hyséns” och kol­lar en gam­mal le­gen­dar som san­ner­li­gen in­te är bort­glömd trots att det gått minst 25 år se­dan han pen­sio­ne­ra­de sig. Kans­ke skul­le han kun­na lä­ra sig ett och an­nat om hur man mö­ter folk. El­ler som Glenn skul­le sagt: Ha d’ gött!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.