Så spa­ra­des mil­jo­ner på prak­tik­sats­ning

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Li­na Isaksson

An­ställ­ning till per­so­ner långt från ar­bets­mark­na­den och mil­jon­tals kro­nor i sam­hälls­vinst. Det är re­sul­ta­tet i Skans­kas so­ci­alt håll­ba­ra bo­stads­pro­jekt i bland an­nat Kvi­berg.

An­ställ­ning till per­so­ner långt från ar­bets­mark­na­den och mil­jon­tals kro­nor i sam­hälls­vinst. Det är re­sul­ta­tet i Skans­kas so­ci­alt håll­ba­ra bo­stads­pro­jekt i bland an­nat Kvi­berg. KVI­BERG Kvi­bergs En­tré och Ör­gryte Torp är två av bygg­fö­re­ta­get Skans­kas bo­stads­pro­jekt i Gö­te­borg, som har haft so­ci­al håll­bar­het i fo­kus. Mål­sätt­ning­en var att få per­so­ner som stod långt ut­an­för ar­bets­mark­na­den i an­ställ­ning ge­nom att er­bju­da dem prak­tik sam­ti­digt som de fick in­di­vi­du­ell stött­ning för att hit­ta rätt yr­ke.

– Just det här med fo­kus på att skräd­dar­sy för in­di­vi­den och att det finns ett tyd­ligt mål tror vi är vik­tigt för att lyc­kas, sä­ger Christi­na Ing­el­sten, som är an­sva­rig för håll­bar bo­stads­ut­veck­ling på Skans­ka Nya Hem i Gö­te­borg. Åt­ta av el­va an­ställ­da Av to­talt el­va prak­ti­kan­ter har åt­ta fått an­ställ­ning hos Skans­ka el­ler an­nan ar­bets­gi­va­re. Och det hand­lar in­te ba­ra om ar­be­ten ute på byg-

Det var jät­te­vik­tigt för mig att Skans­ka ac­cep­te­ra­de mig och trod­de att jag kun­de gö­ra nå­got för byg­get.

ge­na ut­an kon­to­ret är minst li­ka vik­tig som ar­bets­plats, om in­te mer, me­nar Christi­na Ing­el­sten.

– Of­ta tror man att det ba­ra hand­lar om jobb ute på byg­get. Men där finns sä­ker­hets­ris­ker och in­te li­ka stor bredd av yr­kes­rol­ler som det kanske finns på ett kon­tor. Det vi­sar ock­så att det in­te ba­ra är en viss bransch som kan er­bju­da prak­tik el­ler an­ställ­ning ut­an de fles­ta verk­sam­he­ter kan bi­dra, sä­ger hon. Snabbt i an­ställ­ning Peter Acs är byg­gin­gen­jör från Ung­ern. I två år för­sörj­de han sig bland an­nat som dis­ka­re in­nan han gick en för­be­re­dan­de yr­kes­ut­bild­ning och vi­da­re som prak­ti­kant hos Skans­ka. Nu är han an­ställd.

– Al­la vill job­ba. Jag vill job­ba. Det var jät­te­vik­tigt för mig att Skans­ka ac­cep­te­ra­de mig och trod­de att jag kun­de gö­ra nå­got för byg­get. Kol­le­gor­na på ar­bets­plat­sen hjälp­te mig med språ­ket och lät mig ta an­svar för så­dant jag kun­de fixa. I dag job­bar jag som ar­bets­le­da­re, be­stäl­ler gre­jer, kol­lar med gub­bar­na vad de gör un­der da­gen och tar emot le­ve­ran­ser. Jag kän­ner mig trygg och stolt, att jag be­hövs helt en­kelt, sä­ger han. Mil­jo­ner i sam­hälls­nyt­ta In­te nog med att fle­ra per­so­ner kom i sys­sel­sätt­ning, vi­sar en obe­ro­en­de ut­vär­de­ring att den sam­hälls­e­ko­no­mis­ka nyt­tan med pro­jek­tet mot­sva­ran­de åt­ta mil­jo­ner kro­nor på två år. Det hand­lar bland an­nat om skat­tein­täk­ter och ute­bliv­na kost­na­der för bi­drag. För Skans­ka kos­ta­de sats­ning­en 1,3 mil­jo­ner kro­nor.

– Det finns många vins­ter. Den sto­ra vins­ten är såklart in­di­vi­der­na som har fått för­änd­ra­de livs­vill­kor men även vi på Skans­ka sät­ter stort vär­de i det vi lär oss av ett så­dant här ar­be­te, sä­ger Christi­na Ing­el­sten.

FOTO: EMELIE ASPLUND

Ef­ter prak­ti­ken fick Peter Acs an­ställ­ning di­rekt som bygg­le­da­re hos Skans­ka. AN­STÄLLD.

Prak­ti­kan­ter­na Har­vin Ali och An­to­nia An­ders­son samt de in­vol­ve­ra­de Skanskaan­ställ­da i Kvi­bergs­pro­jek­tet. I AR­BE­TE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.