70-TA­LETS HAMMARKULLEN – NU PÅ MU­SE­UM

Hammarkullen då och nu. Ut­ställ­ning­en ”Job­ba, le­va, bo – bil­der av ett sam­häl­le” på Gö­te­borgs Stads­mu­se­um, vi­sar upp två­hund­ra fo­to­gra­fi­er från 70-ta­let till­sam­mans med nya bil­der från för­or­ten och fri­tids­går­den Mix­går­den.

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Li­na Isaksson

… till­sam­mans med bil­der och be­rät­tel­ser från Ung­do­mar­na som bor där idag.

HAMMARKULLEN

Ung­do­mar i ut­sväng­da byx­or och långa lug­gar i den nya för­or­ten Hammarkullen, pry­der nu väg­gar­na på Gö­te­borgs Stads­mu­se­um. Över två­hund­ra fo­to­gra­fi­er från 70-ta­let vi­sas på ut­ställ­ning­en Job­ba, le­va, bo – bil­der av ett

sam­häl­le. Till­sam­mans med nya bil­der och be­rät­tel­ser från da­gens Hammarkullen och fri­tids­går­den Mix­går­den är tan­ken att ge per­spek­tiv till ti­den som gått.

Bildskat­ten kom­mer från fo­to­gra­fen och för­fat­ta­ren Jens S Jen­sen som blev in­ter­na­tio­nellt upp­märk­sam­mad för si­na skild­ring­ar av li­vet och var­da­gen i Hammarkullen.

– Jen­sen vil­le fram­för allt ta re­da på vad män­ni­skor som bor där fak­tiskt tyck­te. Bå­de då och i dag har män­ni­skor väl­digt oli­ka upp­fatt­ning­ar om plat­sen. Vis­sa tyc­ker det är väl­digt bra och and­ra upp­le­ver sto­ra pro­blem. Man ska in­te tri­vi­a­li­se­ra de pro­blem som finns där men Jen­sen vil­le vi­sa att det in­te var män­ni­skors fel ut­an att det hand­la­de om sam­hälls­struk­tu­rer, sä­ger Niclas Öst­lind, uni­ver­si­tets­lek­tor i fo­to­gra­fi vid Aka­de­min Va­land, som cu­re­rat ut­ställ­ning­en i sam­ar­be­te med Stads­mu­se­et.

Med in­spi­ra­tion från Jen­sens do­ku­men­ta­tion har Man ska in­te tri­vi­a­li­se­ra de pro­blem som finns där men Jen­sen vil­le vi­sa att det in­te var män­ni­skors fel ut­an att det hand­la­de om sam­hälls­struk­tu­rer. se­na­re. Även fri­tids­går­den Mix­går­den får ta en stor del i ut­ställ­ning­en och ska­pat bil­der och be­rät­tel­ser i Jen­sens an­da.

– Det är en vik­tig sig­nal från mu­se­et si­da för att vi­sa att vå­ra ung­do­mar har en be­ty­del­se i sta­den och är vär­da li­ka myc­ket plats som al­la and­ra. Det kan va­ra svårt för ung­do­mar i för­orts­om­rå­den att få sy­nas och hö­ra att de är vik­ti­ga, sä­ger Lo­ve Pu­ke, fri­tidsas­si­stent, Mix­går­den.

Un­der sjut­ti­o­ta­let följ­de Jen­sen även ar­be­tet och ar­be­tar­na på Vol­vo­fa­bri­ken i Tors­lan­da, vil­ket ock­så är en del av ut­ställ­ning­en.

FOTO: HAVAL MULLA NAZAR

Ung­do­mar­na på fri­tids­går­den Mix­går­den har en egen del i ut­ställ­ning­en på Gö­te­borgs Stads­mu­se­um där de vi­sar upp bil­der och be­rät­tel­ser som de har ska­pat från da­gens Hammarkullen. VI­SAR UPP SIG.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.