Ny­fi­ken på… Kjell Wil­helm­sen

”På spå­ret” är en själv­klar ut­ma­ning för folk­kä­re Kjell Wil­helm­sen

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - GÖ­TE­BORG

Han är ak­tu­ell i ”På spå­ret”. Blev folk­kär med rol­len som Glenn i ”30 da­gar i Thai­land”. Yr­kes­mäs­sigt går li­vet som på räls. Vär­re är det pri­vat där krop­pen tar stryk av sjuk­do­mar. Text och foto: Kai Mar­tin

F örs­ta gång­en vi be­stäm­mer tid för att träf­fas ring­er han och be­kla­gar. Sjuk­dom. And­ra gång­en kom­mer ett SMS med ”Ring mig”. Sjuk igen. En in­stu­de­ring av Mo­liè­res ”Den in­bil­la­de sju­ke”…?

– Jag är så fruk­tans­värt för­kyld, ross­lar Kjell Wil­helm­sen i te­le­fo­nen, det fo­rum som får tjä­na som plats för den här in­ter­vjun.

– Jag har in­te va­rit så här då­ligt se­dan jag fick can­cer, fort­sät­ter han.

51-åri­ge Kjell Wil­helm­sen har fått sin be­skär­da de­lar av sjuk­do­mar och li­vets olyck­li­ga lot­ter. Han för­lo­ra­de sin sys­ter för 20 år se­dan och so­nen Val­de­mar, som dog någ­ra vec­kor in­nan för­loss­ning­en hös­ten 2009. Han har nå­gon må­nad kvar till han ska ope­re­ra nac­ken där någ­ra ko­tor länge har ställt till det. Han har ope­re­rats för grå starr och gall­blå­san. Lägg till bröst­can­cern som drab­ba­de ho­nom 2015. Da­gen ef­ter att vi pra­tats vid ska han på mam­mo­gra­fi, någ­ra da­gar se­na­re ska be­ske­det kom­ma om han får ses som frisk.

– Det har in­te fun­nit en smärt­fri dag se­dan 2015. Min sju­å­ri­ga dot­ter har in­te haft en frisk far­sa på tre år. Hon vet knappt hur det är, sä­ger han.

– Mitt liv yr­kes­mäs­sigt går som på räls. Men pri­vat och hälso­mäs­sigt är det år hel­ve­te.

Han skrat­tar. Dels för det där om ”på räls”, han ska ju va­ra med i ”På spå­ret” till­sam­mans med par­kam­ra­ten, vän­nen och kol­le­gan Eric Erics­son den här sä­song­en. Dels för att det go­da hu­mö­ret är rädd­ning­en när så myc­ket an­nat är skit.

– För­ut tog jag till flas­kan. Men se­dan tre och ett halv år se­dan har jag in­te sma­kat en drop­pe. Det som räd­dar mig är min hu­mor. Men all den här er­fa­ren­he­ten har hjälpt mig i mitt yr­ke. Man mås­te kun­na bott­na i smär­tan och krä­ver en roll det kan jag kän­na igen mig i det. Kvälls­kurs i skå­de­spe­le­ri Han gör si­na sista da­gar med Mattias An­ders­sons upp­sätt­ning av ”Skug­gor­na av Mart”, Stig Da­ger­man-pjä­sen i upp­da­te­ring, på Bac­ka Te­a­ter, hans ar­bets­plats. Mattias An­ders­son och Kjell Wil­helm­sen har följts åt si­da vid si­da i te­a­ter­kar­riä­ren se­dan bå­da en gång gick kvälls­kurs i skå­de­spe­le­ri på TBV.

– Jag spe­la­de hand­boll på elit­ni­vå i Sä­ve­hof. Pa­ja­de ax­eln. Gick upp 20 ki­lo. Så var jag och såg ”En mid­som­mar­natts­dröm” på Bac­ka Te­a­ter.

Plöts­ligt viss­te Kjell Wil­helm­sen vad han skul­le gö­ra. Ef­ter att ha pro­vat på jobb som för­säl­ja­re, rör­läg­ga­re, jour­na­list, jobb i glass­fa­brik, re­klam­teck­na­re… Ja, lis­tan kan gö­ra lång.

– Det var ju skå­de­spe­la­re jag vil­le bli. Di­rekt ef­ter pjä­sens slut då al­la gått ut gick jag och sat­te mig på sce­nen, be­rät­tar han.

Vi är nä­ra 30 år till­ba­ka i ti­den och han har gått en kro­kig väg till den folk­kä­re skå­de­spe­la­re han nu är. Folk­kär, där rol­len som Glenn i TV-se­ri­en ”30 gra­der i skug­gan” gjor­de en fli­tig scen­skå­de­spe­la­re till var mans egen­dom. Kjell Wil­helm­sen trivs med folk­lig­he­ten. Kanske just för att han rört sig in­om så många ar­bets­rol­ler på vägen.

– Min sju­å­ri­ga dot­ter tyc­ker det är job­bigt. Men 16-åring­en har vant sig. Hon går dess­utom te­a­ter­lin­jen på gym­na­si­et, sä­ger han.

– Skå­de­spe­let är ett kall. Jag har haft tur som har kom­mit på rätt plats i rätt tid. Jag ha­de ju ald­rig fått gö­ra ”På spå­ret” om det in­te ha­de va­rit för rol­len som Glenn.

Nu gör han och Eric Eric­son sin tred­je sä­song i det po­pu­lä­ra pro­gram­met och de har in­te va­rit nöd­bed­da. – Vi har ald­rig tve­kat.

Det har in­te fun­nit en smärt­fri dag se­dan 2015. Min sju­å­ri­ga dot­ter har in­te haft en frisk far­sa på tre år.

FOTO: KAI MAR­TIN

KUPÉKAMRATER. Till­sam­mans med vän­nen och kol­le­gan Eric Eric­son täv­lar Kjell Wil­helm­sen i årets ”På spå­ret”

En drömp­lats för Kjell Wil­helm­sen är att stå på scen. Här i Stal­le­brot­tets upp­sätt­ning av ”Tar­tuf­fe”. PÅ SCEN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.