Älsk­ling, han är här igen – han med rös­ten!

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORG -

D

et vil­le sig in­te bätt­re än att det blev rätt hög­ljutt på det lil­la ho­tel­let vid He­den un­der för­fes­ten in­för Whitesna­kes spel­ning vå­ren 1984. Och ljud­ni­vån på ef­ter­fes­ten ska vi in­te ta­la om. Där och då tänk­te jag väl in­te så myc­ket på min egen roll i ovä­sen­det.

Vid ett åter­be­sök på ho­tel­let fle­ra år se­na­re blev jag dock varse. Jag hann ba­ra sät­ta min fot i re­cep­tio­nen in­nan ho­tell­fö­re­stån­da­ren tog en lång blick på mig och vän­de sig om mot de in­re re­gi­o­ner­na skri­kan­des: Älsk­ling, han är här igen – han med rös­ten!

Att to­na ner mig själv och min röst är ett på­gåen­de ar­be­te för mig me­dan and­ra käm­par i mot­satt rikt­ning. Vil­ket för mig in på veckans sto­ra ny­het i Gö­te­bor­gDi­rekt; Jen­ny Jern­berg

Ralp­hs­son, vår nya re­to­rik­ex­pert. Med start i dag kom­mer Jen­ny att gui­da bå­de dig och mig till en bätt­re röst­vo­lym samt re­to­ris­ka råd och tips som kan va­ra till stor nyt­ta till bå­de fest och var­dag samt i ar­bets­li­vet. En när­ma­re pre­sen­ta­tion av Jen­ny får du läng­re fram i tidningen och hen­nes förs­ta spalt lä­ser du på näst sista si­dan. Myc­ket nö­je!

JOAKIM FRANSSON Chefre­dak­tör Pra­ta med mig! joakim.fransson @go­te­borg­di­rekt.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.