Öst­ra Gö­te­borg ska få nya vill­om­rå­den

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Li­na Isaks­son

Ett an­tal nya vil­lor pla­ne­ras i Berg­sjön, Kvi­berg och Hjäll­bo. To­talt hand­lar det om cir­ka 125 styc­ken små­hus som ska blan­da upp om­rå­de­na.

Nya vil­lor pla­ne­ras i Berg­sjön, Kvi­berg och Hjäll­bo. To­talt hand­lar det om cir­ka 125 styc­ken små­hus som ska blan­da upp om­rå­de­na. 50 nya vil­lor i Hammarkullen, 45 styc­ken i Berg­sjön och 30 vil­lor i Kvi­berg. Nu finns det pla­ner på att öka bo­stads­be­stån­det i nord­öst­ra Gö­te­borg med 125 små­hus.

– Vi är pre­cis i start­gro- par­na. Det är en plats som har iden­ti­fie­ras som in­tres­sant för att kom­plet­te­ra Hammarkullen. Hur och i vil­ken om­fatt­ning är in­te helt klart men vi har gjort en pre­li­mi­när be­döm­ning, sä­ger An­ton Lind­ström som är ut­veck­lings­le­da­re på stra­te­gis­ka av­del­ning­en med fo­kus på Hammarkullen på fas­tig­hets­kon­to­ret.

Tan­ken med de nya vil­lor­na är att få en bätt­re bland­ning i om­rå­de­na.

– Det är väl­digt myc­ket lä­gen­he­ter och för­hål­lan­de­vis li­te små­hus i Hammarkullen, sä­ger An­ton Lind­ström.

In­till för­sko­la och sko­la

För­u­tom de 50 vil­lor­na pla­ne­ras även 30 lä­gen­he­ter i fler­bo­stads­hus i Hammarkullen. Plat­sen där de nya bo­stä­der­na pla­ne­ras be­står i dag främst av träd­be­vux­en na­tur och lig­ger in­till en för­sko­la och en sko­la.

I Berg­sjön pla­ne­ras de 45 små­hu­sen in­till ett be­fint­ligt små­hus­om­rå­de väs­ter om Rymd­tor­get, Berg­sjön, vid Plu­to­vä­gen.

Det pla­ne­ras även för 30 vil­lor vid Kvi­berg park. Om­rå­det lig­ger ut­med Gärd­sås­ga­tan och kny­ter sam­man Berg­sjön och Ut­by. Det in­går i Pro­gram för Berg­sjön som ska främ­ja stads­ut­veck­ling och kom­plet­te­ring av be­byg­gel­sen.

PLA­NE­RAS. 125 nya vil­lor pla­ne­ras i nord­öst­ra Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.